« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dětřichov.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (87.9 Kb)
OBEC DĚTŘICHOV
Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov
<br> č.1/2015 <,>
o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dětřichov
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 27.04.2015 usnesením č.3/2015
usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně
některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84
odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) <.>
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dětřichov1) <.>
<br> Čl.2
Třídění komunálního odpadu
<br> 1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br> a) biologické odpady (rostlinného původu) <,>
b) papír <,>
c) plasty včetně PET lahví <,>
d) sklo <,>
e) kovy <,>
f) nebezpečné odpady <,>
g) objemný odpad <,>
h) směsný komunální odpad <.>
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f) a g) <.>
<br> Čl.3
Shromažďování tříděného odpadu
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob <.>
<br> 2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
• Dětřichov – u čp.3,u čp.26,u čp.103,u čp.46 a 42,u čp.96,u čp.50,u čp.60 <,>
<br> u čp.100,točna autobusu <.>
• místní část Vysoké Pole – na proti čp.81 a čp.85 u lesa
<br> 1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb <.>,kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
<br> 1
<br>
<br> 3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
<br> a) Biologické odpady rostlinného původu,(velkoobje...

Načteno

edesky.cz/d/2770458

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz