« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Smlouva č 15244044 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (8820.07 Kb)
Ní FoND
O PROSTŘEDÍ
RÉPUBLlKY
<br> Smlouva č.15244044
o poskytnutí podpory
<br> ze St átního fondu životního prostředí CR
v rámci Operačního programu Zivotní prostředí
<br> l <.>
<br> Smluvní strany
<br> 1 <.>
<br> Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem Kaplanova t93L/L,148 00 Praha ].1
(korespondenční adresa : Olbrachtova2006/9,140 00 Praha 4)
lČ:00020729
zastoupený ředitelem lng.Petrem V a l d m a n e m
(dále jen "SFŽP",nebo "fond")
<br> bankovní spojení : Česká národní banka,číslo účtu :902500L/0710 (dále jen "účet fondu")
variabilní symbol : viz bod ].8 <.>
<br> a
<br> obec Dětřichov
kontaktní adresa: Obecní úřad Dětřichov,Dětřichov 46,56802 Dětřichov
lČ:00276561
zastoupená starostou TomáŠem M r Š t n ý m
(dá!e jen "příjemce podpory)
bankovní spojení: Česká národní banka,číslo účtu 94-t4L9591,/07t0
elektron ická ad resa (e-m ai l) : starosta.detrichov@ <.>,lsezn a m.cz
variabilní symbol : viz bod ].8 <.>
<br> se dohodly takto :
<br> strana 1
<br>
<br> ll <.>
Preambule,předmět a účel smlour4y
<br> 2 <.>
<br> PodPora,kterou se zabýuátato smlouva,je poskytována v rámci operačního program uživotníProstředÍ(dále jen "oPŽP'),Prioritníosa4'-ZÓafitniinakládán,oJpuáva odstraňo vánístarychekologických zátěŽÍ (FS),oblast podpory 4.L - Zkvalitnění nakládaní,;á;;áy.podkladem pro jejíPoskYtnutí je žádost příjemce podpory,akceptovana ronoem dne,4.4.20,5 <.>
Podpora z Íondu je poskytovánav reŽimu zákona č.388/tgg1 Sb.(dále jen,<,> zákono Státním fonduživotního prostředí
<br> 9._r§ |9pybli!y? ve znění pozdějších předpisů na základě rozhodnutí ministraŽivotního Prostředí č" 1524404+ -ŠrŽ7 ze dne ir.o.zóii o poskytnutí podpory ze Státního fonduŽivotního Prostředí ČR a směrnice tvlžp t Úoi{!Š'iřeokládá ni zaáosti ao poskytování prostředkůPro ProjektY z oPŽP vČetně spolufinan cováÁr,<,> siŽě ČR a státního rozpočtu Ceské repubtiky _kapitoly 315 (životní prostřed|(dále jen,<,> Směrnice ntlŽr;1 <.>
Ve věcech této smtouvY budou jednat
<br> 9so.bv
písemně pověřené p...

Načteno

edesky.cz/d/2770457

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz