« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Smlouva č 15244044 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (8820.07 Kb)
Ní FoND
O PROSTŘEDÍ
RÉPUBLlKY
<br> Smlouva č.15244044
o poskytnutí podpory
<br> ze St átního fondu životního prostředí CR
v rámci Operačního programu Zivotní prostředí
<br> l <.>
<br> Smluvní strany
<br> 1 <.>
<br> Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem Kaplanova t93L/L,148 00 Praha ].1
(korespondenční adresa : Olbrachtova2006/9,140 00 Praha 4)
lČ:00020729
zastoupený ředitelem lng.Petrem V a l d m a n e m
(dále jen "SFŽP",nebo "fond")
<br> bankovní spojení : Česká národní banka,číslo účtu :902500L/0710 (dále jen "účet fondu")
variabilní symbol : viz bod ].8 <.>
<br> a
<br> obec Dětřichov
kontaktní adresa: Obecní úřad Dětřichov,Dětřichov 46,56802 Dětřichov
lČ:00276561
zastoupená starostou TomáŠem M r Š t n ý m
(dá!e jen "příjemce podpory)
bankovní spojení: Česká národní banka,číslo účtu 94-t4L9591,/07t0
elektron ická ad resa (e-m ai l) : starosta.detrichov@ <.>,lsezn a m.cz
variabilní symbol : viz bod ].8 <.>
<br> se dohodly takto :
<br> strana 1
<br>
<br> ll <.>
Preambule,předmět a účel smlour4y
<br> 2 <.>
<br> PodPora,kterou se zabýuátato smlouva,je poskytována v rámci operačního program uživotníProstředÍ(dále jen "oPŽP'),Prioritníosa4'-ZÓafitniinakládán,oJpuáva odstraňo vánístarychekologických zátěŽÍ (FS),oblast podpory 4.L - Zkvalitnění nakládaní,;á;;áy.podkladem pro jejíPoskYtnutí je žádost příjemce podpory,akceptovana ronoem dne,4.4.20,5 <.>
Podpora z Íondu je poskytovánav reŽimu zákona č.388/tgg1 Sb.(dále jen,<,> zákono Státním fonduživotního prostředí
<br> 9._r§ |9pybli!y? ve znění pozdějších předpisů na základě rozhodnutí ministraŽivotního Prostředí č" 1524404+ -ŠrŽ7 ze dne ir.o.zóii o poskytnutí podpory ze Státního fonduŽivotního Prostředí ČR a směrnice tvlžp t Úoi{!Š'iřeokládá ni zaáosti ao poskytování prostředkůPro ProjektY z oPŽP vČetně spolufinan cováÁr,<,> siŽě ČR a státního rozpočtu Ceské repubtiky _kapitoly 315 (životní prostřed|(dále jen,<,> Směrnice ntlŽr;1 <.>
Ve věcech této smtouvY budou jednat
<br> 9so.bv
písemně pověřené p...

Načteno

edesky.cz/d/2770457

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz