« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (2610.28 Kb)
obec Dětřichov
<br> Obecně záv azná vyh láška
č.1 l2a15
<br> o místním poplatku za proyoz systému shromažďováni,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využivání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 14,12.2015 usnesením č.9
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/í990 Sb,<,> o místních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o místních poplatcích"),a y souladu s § 10 písm <.>
d} a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.12a2a}0 Sb <.>,o obcích (obecní zřizení'1,ve znění
pozdějších předpisů,tuto obecné závaznau vyhlášku (dále jen,<,> vyhláška"):
<br> čt.t
úvodní ustanovení
<br> (1) obec Dětfichov touto vyhláškou zavádi místní poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dálejen "poplatek") <.>
<br> (2} Řízení o poplatcích vykonává obecní úřadí (dále jen,<,> správce poplatku") <,>
<br> čt.z
Poplatník
<br> (1) Poplatek platíz:
a) tyzická osoba <,>
<br> 1.která má v obci trvalý pobyt <,>
2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
<br> pgvolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnŮ <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
poqivá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsícŮ <,>
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podte zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizincŮ <,>
<br> b) tyzická osoba,Kerá má ve vlastnictví stavbu určenou kindividuální rekreaci,byt
nebo rodinný dům,ve kterlých není hlášena k pobytu žádná íyzická osoba,a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě urČené
k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob <,>
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> {2) ZaŤyzicKé osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za?yzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplate...

Načteno

edesky.cz/d/2770456

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz