« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (2610.28 Kb)
obec Dětřichov
<br> Obecně záv azná vyh láška
č.1 l2a15
<br> o místním poplatku za proyoz systému shromažďováni,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využivání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 14,12.2015 usnesením č.9
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/í990 Sb,<,> o místních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o místních poplatcích"),a y souladu s § 10 písm <.>
d} a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.12a2a}0 Sb <.>,o obcích (obecní zřizení'1,ve znění
pozdějších předpisů,tuto obecné závaznau vyhlášku (dále jen,<,> vyhláška"):
<br> čt.t
úvodní ustanovení
<br> (1) obec Dětfichov touto vyhláškou zavádi místní poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dálejen "poplatek") <.>
<br> (2} Řízení o poplatcích vykonává obecní úřadí (dále jen,<,> správce poplatku") <,>
<br> čt.z
Poplatník
<br> (1) Poplatek platíz:
a) tyzická osoba <,>
<br> 1.která má v obci trvalý pobyt <,>
2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
<br> pgvolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnŮ <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
poqivá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsícŮ <,>
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podte zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizincŮ <,>
<br> b) tyzická osoba,Kerá má ve vlastnictví stavbu určenou kindividuální rekreaci,byt
nebo rodinný dům,ve kterlých není hlášena k pobytu žádná íyzická osoba,a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě urČené
k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob <,>
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> {2) ZaŤyzicKé osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za?yzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplate...

Načteno

edesky.cz/d/2770456

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz