« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Veřejnoprávní smlouva 1/2016 ( Obec Dětřichov - Knihovna Svitavy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (2759.53 Kb)
Yeřejnoprávní smlouva o poslrytnutí individuální dotace z ro?.počtu obce Dětřichov é.112016 uzaťená dle ákona 250,<,> a,oosb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve zrění pozdějších pŤedpisů Smluvní §trany 1.Obec Děťichov.IČ a027656l DIČ: CZ00276561 č.účtu: 12833 413 l9l0800 za§toul}ena starostou obce Tomrášem tvírštným,(dále j en,poskytovate1o') a 2.Subjekt: Městslc{ knihovna ve Svitavách IČ: ?5003171 sídlo: Wolkerova a\ej92118,568 02 Svitavy zastoupena: Mgr.Martou Bauerovou bankovní spoj ení: 1 82 07 266t l 0300 (dale jen,příjemce') vavítajídle §159 anasl.zžkonač.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve mérnpozdějŠÍch PředPis{ tuto smlouvu: I.Předmět §mlouyy 1.1 Poslqrtovatel poskytne příjemc| ry níže uvedený t,č"t^podmínek uveden_ých v čltíncích II.až In <.>,ir"r."§n"i*"rtiex individu.ální ooLrci z roryočtu obce ve výši 1000 Kč,slovy: jederrtisíckoÁ"te"ty"rr,úče1 dotace : nákup,inýměnného fondu.1.2 Doáe bude převedena na účet příjemce do 20,5,2016,l,3 Projekt bude ukonóen k 31,|2,20t6,II.Splatnost peněžních prostředků 2.1 poslqrtovatel se zavazujeposkytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku L na účet příjemce uvedený v zíhlaví této smtrouvy,2.ZFinarňni prostředky lzepolňítna úhradu náktadů vzniktých v období od 1.1.2016 do 31-12-2arc vztahujících se ke stanovenému účelu poslcytnutí,které budou uhrazeny nejPozději do 30.11.2016.Finanční prostředky nelze přbvádět do následujícího kalendářního roku.2.3 V termínu Pro předloŽeni vytičtovrání dle článku III.odstavec 3.2 vnítí příjemce nevYČerPané finanČní prosředky do 15.12.2016 na účet poskytovatele.Něučiní-li tak,jedná se o poruŠení rozpoČtové kázně dle § 22 zákona č.25ai2a00 Sb <.>,o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.rII.Podmínky udělení peněžních prostředků 3.1 Příjemce je oPrávněn pouát dotaci pouze k účetu uvedenému v článku I.této smlouvy.3-2 VYÚČtoviárrí dotace předloží příjemce Obecnímu úřadu v Dětřichově,nejpozději do 30.11-2arc.VYÚčtovriním dotace se rozumí ...

Načteno

edesky.cz/d/2770455


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz