« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Veřejnoprávní smlouva 1/2016 ( Obec Dětřichov - Knihovna Svitavy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (2759.53 Kb)
Yeřejnoprávní smlouva o poslrytnutí individuální dotace z ro?.počtu obce Dětřichov é.112016 uzaťená dle ákona 250,<,> a,oosb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve zrění pozdějších pŤedpisů Smluvní §trany 1.Obec Děťichov.IČ a027656l DIČ: CZ00276561 č.účtu: 12833 413 l9l0800 za§toul}ena starostou obce Tomrášem tvírštným,(dále j en,poskytovate1o') a 2.Subjekt: Městslc{ knihovna ve Svitavách IČ: ?5003171 sídlo: Wolkerova a\ej92118,568 02 Svitavy zastoupena: Mgr.Martou Bauerovou bankovní spoj ení: 1 82 07 266t l 0300 (dale jen,příjemce') vavítajídle §159 anasl.zžkonač.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve mérnpozdějŠÍch PředPis{ tuto smlouvu: I.Předmět §mlouyy 1.1 Poslqrtovatel poskytne příjemc| ry níže uvedený t,č"t^podmínek uveden_ých v čltíncích II.až In <.>,ir"r."§n"i*"rtiex individu.ální ooLrci z roryočtu obce ve výši 1000 Kč,slovy: jederrtisíckoÁ"te"ty"rr,úče1 dotace : nákup,inýměnného fondu.1.2 Doáe bude převedena na účet příjemce do 20,5,2016,l,3 Projekt bude ukonóen k 31,|2,20t6,II.Splatnost peněžních prostředků 2.1 poslqrtovatel se zavazujeposkytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku L na účet příjemce uvedený v zíhlaví této smtrouvy,2.ZFinarňni prostředky lzepolňítna úhradu náktadů vzniktých v období od 1.1.2016 do 31-12-2arc vztahujících se ke stanovenému účelu poslcytnutí,které budou uhrazeny nejPozději do 30.11.2016.Finanční prostředky nelze přbvádět do následujícího kalendářního roku.2.3 V termínu Pro předloŽeni vytičtovrání dle článku III.odstavec 3.2 vnítí příjemce nevYČerPané finanČní prosředky do 15.12.2016 na účet poskytovatele.Něučiní-li tak,jedná se o poruŠení rozpoČtové kázně dle § 22 zákona č.25ai2a00 Sb <.>,o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.rII.Podmínky udělení peněžních prostředků 3.1 Příjemce je oPrávněn pouát dotaci pouze k účetu uvedenému v článku I.této smlouvy.3-2 VYÚČtoviárrí dotace předloží příjemce Obecnímu úřadu v Dětřichově,nejpozději do 30.11-2arc.VYÚčtovriním dotace se rozumí ...

Načteno

edesky.cz/d/2770455


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz