« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Dětřichov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (2657.38 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce Dětřichov
<br> č.212016
<br> uzavŤená dle zákona 25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Smluvní strany
<br> 1.Obec Dětřichov
IČ 0027656t
DIČ: CZ00276561
ě.účtu: 12833 4I3 19/0800
zastoupena starostou obce parrem Tomášem Mrštným
(dále jen,<,> poskytovatel")
<br> a
<br> 2.Subjekt: Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka
Okresní sdružení hasiěů Svitavy
<br> sídlo: Lanškrounská I899l2 Svitavy- Předměstí,568 02 Svitavy
zastoupena: starostou Janem Souralem
tel.:736716422
bankovní spoj ení: I21 67 56389/0800
(dále jen,<,> příjemce")
<br> uzavirajídle §159 a násl.zékonač.500l2004Sb <.>,správní řád,ve zněnípozdějších předpisů,tuto
smlouvu:
<br> I <.>
Předmět smlouvy
<br> 1.1 Poskytovatel poskytne příj emci na niže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích
IL aržIII.účelovou neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu obce ve výši 2000 Kč <,>
slovy: dvatisíce korunčeských,účel dotace - nový prapor osH svitavy
<br> 1.2 Dotace bude převedena na účet příjemce do 1.9.2016
<br> 1.3 Projekt bude ukončen k 3I.12.2016
<br> II <.>
Splatnost peněžních prostředků
<br> 2.1 PoskYovatel se zavazuje poskýnout příjemci dotaci za úěelem uvedeným v ělánku I.na
účet příjemce uvedený v zátiavítéto smlouvy <.>
<br> 2.2FÍnančníprostředkylzepoužitnaúhradunákladůvzniklýchvobdobíod 1.9.2016do
3I.12.2016 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí,které budou uhrazeny
nejpozději do 30.11.2016.Finanční prostředky nelze převádět do následujícího
kalendrářního roku <.>
<br>
<br> 2.3 V termínu pro předložení vyúčtovaní dle článku III.odstavec 3.2 vráti příjemce
nevyěerpané finanění prostředky do 15.|2.2016 na úěet poskytovatele.NeuČinÍ-li tak <,>
jedná sJo porušení rozpočtovékánné dle § 22 zákonač.25012000 Sb <.>,o rozpoČtoqfch
pravidlech územních rozpočtu,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> III <.>
Podmínky udělení peněžních prostředků
<br> 3.1 Příjemce je oprávněn použí...

Načteno

edesky.cz/d/2770454


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz