« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Dětřichov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (2657.38 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce Dětřichov
<br> č.212016
<br> uzavŤená dle zákona 25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Smluvní strany
<br> 1.Obec Dětřichov
IČ 0027656t
DIČ: CZ00276561
ě.účtu: 12833 4I3 19/0800
zastoupena starostou obce parrem Tomášem Mrštným
(dále jen,<,> poskytovatel")
<br> a
<br> 2.Subjekt: Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka
Okresní sdružení hasiěů Svitavy
<br> sídlo: Lanškrounská I899l2 Svitavy- Předměstí,568 02 Svitavy
zastoupena: starostou Janem Souralem
tel.:736716422
bankovní spoj ení: I21 67 56389/0800
(dále jen,<,> příjemce")
<br> uzavirajídle §159 a násl.zékonač.500l2004Sb <.>,správní řád,ve zněnípozdějších předpisů,tuto
smlouvu:
<br> I <.>
Předmět smlouvy
<br> 1.1 Poskytovatel poskytne příj emci na niže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích
IL aržIII.účelovou neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu obce ve výši 2000 Kč <,>
slovy: dvatisíce korunčeských,účel dotace - nový prapor osH svitavy
<br> 1.2 Dotace bude převedena na účet příjemce do 1.9.2016
<br> 1.3 Projekt bude ukončen k 3I.12.2016
<br> II <.>
Splatnost peněžních prostředků
<br> 2.1 PoskYovatel se zavazuje poskýnout příjemci dotaci za úěelem uvedeným v ělánku I.na
účet příjemce uvedený v zátiavítéto smlouvy <.>
<br> 2.2FÍnančníprostředkylzepoužitnaúhradunákladůvzniklýchvobdobíod 1.9.2016do
3I.12.2016 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí,které budou uhrazeny
nejpozději do 30.11.2016.Finanční prostředky nelze převádět do následujícího
kalendrářního roku <.>
<br>
<br> 2.3 V termínu pro předložení vyúčtovaní dle článku III.odstavec 3.2 vráti příjemce
nevyěerpané finanění prostředky do 15.|2.2016 na úěet poskytovatele.NeuČinÍ-li tak <,>
jedná sJo porušení rozpočtovékánné dle § 22 zákonač.25012000 Sb <.>,o rozpoČtoqfch
pravidlech územních rozpočtu,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> III <.>
Podmínky udělení peněžních prostředků
<br> 3.1 Příjemce je oprávněn použí...

Načteno

edesky.cz/d/2770454


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz