« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Zpráva o výsledku hospodaření 2017 - je součástí návrhu závěrečného účtu 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (1160 Kb)
PARDUB|CKÝ KRAJ Krajský úřad odboríjnančni z P RÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2Ot7 obce Dětřichov lč:00276561 přezkoumáni se uskut€čnilo ve dn€ch: 3,lisLopadu 20l7 jako dilči přezkoumánj 20.dubna 2018 jako konečné přezkoumáni Přezkoumání hospodaŤení za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSo) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání ho§podaření úzeínních samospnívných celků a dobtovolrrých §vazků obci,Ve 2nění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 3.8.2017 Krajslcým úřadem Pařdubického křaje doručenim písemného oznámení.Přezkounané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.1.Dilčí přezkoumání bylo rlkonáno na úřadu obce dne3.11.2017.2.Koíečíé přezkoumání bylo }Ykonáno na úřadu obce dne 20.4.2018.Přezkoumání vykonaly| - kontrolol pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX - kontroloři: - Ing.Ivaía Bednaříková - Mgl.XXXXXX XXXXXXX.Pověření k př€zkoumání ve smyslu § X č.420/2004 Sb.a § 4 r §6 zákona š.25ý2Or2 Sb.radal Krajský úřad Pardubického kraj e drc 3.7.2017.Přezkoumání bylo ýykonáno wýběrowým způsobem.Pň přezkournání byli přítomni: XXXXX XXXXXX - starosta obce XXXX XXXXXXX - účetní obce Komenského nilměsií XXX,XXX ii Ferd!bl.e,ie ] +.t]0 026 530 r i],r l: lvdna,b€dner kova@pardl]lri.kv(ai,cu předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání ho§podařeni jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.l a,2 zákoli;a č.aut2no4 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Pň po§uzování jednotliťch právních úkonů se rychází ze znění právních předpi§ů platných ke dni u§kutečnění tohoto úkonu.Podle ustanovení § 2 odst,3 zákona č.42012004 Sb.nebyly předmětem přezkoumriní údaje,na ktelé se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,Poslední kontrolní úkon vzdáním se páva podat námitky byl učiněn dne 20.4,20l8.A,VÝsledek dilčích ořezkoumání A.I.Chyby a nedo§tatkT napravené v průběhu dílčích přezkounráúza2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A,II.ost.tní chyby ...

Načteno

edesky.cz/d/2770448


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz