« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Zpráva o výsledku hospodaření 2017 - je součástí návrhu závěrečného účtu 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (1160 Kb)
PARDUB|CKÝ KRAJ Krajský úřad odboríjnančni z P RÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2Ot7 obce Dětřichov lč:00276561 přezkoumáni se uskut€čnilo ve dn€ch: 3,lisLopadu 20l7 jako dilči přezkoumánj 20.dubna 2018 jako konečné přezkoumáni Přezkoumání hospodaŤení za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSo) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání ho§podaření úzeínních samospnívných celků a dobtovolrrých §vazků obci,Ve 2nění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 3.8.2017 Krajslcým úřadem Pařdubického křaje doručenim písemného oznámení.Přezkounané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.1.Dilčí přezkoumání bylo rlkonáno na úřadu obce dne3.11.2017.2.Koíečíé přezkoumání bylo }Ykonáno na úřadu obce dne 20.4.2018.Přezkoumání vykonaly| - kontrolol pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX - kontroloři: - Ing.Ivaía Bednaříková - Mgl.XXXXXX XXXXXXX.Pověření k př€zkoumání ve smyslu § X č.420/2004 Sb.a § 4 r §6 zákona š.25ý2Or2 Sb.radal Krajský úřad Pardubického kraj e drc 3.7.2017.Přezkoumání bylo ýykonáno wýběrowým způsobem.Pň přezkournání byli přítomni: XXXXX XXXXXX - starosta obce XXXX XXXXXXX - účetní obce Komenského nilměsií XXX,XXX ii Ferd!bl.e,ie ] +.t]0 026 530 r i],r l: lvdna,b€dner kova@pardl]lri.kv(ai,cu předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání ho§podařeni jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.l a,2 zákoli;a č.aut2no4 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Pň po§uzování jednotliťch právních úkonů se rychází ze znění právních předpi§ů platných ke dni u§kutečnění tohoto úkonu.Podle ustanovení § 2 odst,3 zákona č.42012004 Sb.nebyly předmětem přezkoumriní údaje,na ktelé se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,Poslední kontrolní úkon vzdáním se páva podat námitky byl učiněn dne 20.4,20l8.A,VÝsledek dilčích ořezkoumání A.I.Chyby a nedo§tatkT napravené v průběhu dílčích přezkounráúza2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A,II.ost.tní chyby ...

Načteno

edesky.cz/d/2770448


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz