« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (379.94 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 05
<br> Datum: 18.02.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br>
Hosté:
<br>
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Program:
<br> 1) Pozemky
<br> 2) Žádosti
<br> 3) Různé
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
ad1)
<br> Obec Dětřichov obdržela Geometrický plán na dělení pozemkové parcely parcelní číslo
<br> 477/8 - o část této parcely požádal pan Menšík <.>
<br> Obec Dětřichov vyhlašuje záměr prodeje dle Geometrického plánu číslo 456-18/2019 a to
<br> pozemkové parcely parcelní číslo 477/8 o výměře 671 m
2
<,> 477/3 o výměře 179 m
<br> 2
a pozemkové
<br> parcely parcelní číslo 477/14 o výměře 36 m
2
<.> Cena za 1 m
<br> 2
je 20,- Kč + DPH.K ceně bude
<br> připočten podíl na vyhotovení Geometrického plánu <.>
<br> SScchhvváálleennoo 77 hhllaassyy
<br>
aadd22))
<br> SSDDHH DDěěttřřiicchhoovv ppoožžááddaalloo oo ppoosskkyyttnnuuttíí vvěěccnnýýcchh ddaarrůů,<,> kktteerréé bbuuddoouu ppoouužžiittyy nnaa pplleess SSDDHH
<br> DDěěttřřiicchhoovv,<,> kktteerrýý ssee kkoonnáá ddnnee 0088.<.> 0033.<.> 22001199.<.>
<br> ZZaassttuuppiitteelléé pprroojjeeddnnaallii žžááddoosstt aa sscchhvváálliillii ppoosskkyyttnnoouutt vvěěccnnéé ddaarryy vv cceellkkoovvéé vvýýššii ccccaa 1100.<.> 000000,<,> -- KKčč
<br> SScchhvváálleennoo 77 hhllaassyy
<br>
aadd33))
<br> SSppoolleeččnnoosstt ČČEEZZ DDiissttrriibbuuccee aa.<.> ss.<.> zzaassttoouuppeennáá ssppoolleeččnnoossttíí EEnneerrggoommoonnttáážžee VVoottrroouubbeekk ss.<.> rr.<.> oo.<.>
<br> zzaassllaalloo ssmmlloouuvvuu oo ssmmlloouuvvěě bbuuddoouuccíí oo zzřříízzeenníí vvěěccnnééhhoo bbřřeemmeennee aa ddoohhoodduu oo uummííssttěěnníí ssttaavvbbyy čč.<.> IIVV--
<br> 1122--22001188448899//VVBB//11,<,> DDěěttřřiicchhoovv pp.<.> čč.<.> 33556688,<,> kknnnn++ssss110000.<...

Načteno

edesky.cz/d/2730177


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz