« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (379.94 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 05
<br> Datum: 18.02.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br>
Hosté:
<br>
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Program:
<br> 1) Pozemky
<br> 2) Žádosti
<br> 3) Různé
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
ad1)
<br> Obec Dětřichov obdržela Geometrický plán na dělení pozemkové parcely parcelní číslo
<br> 477/8 - o část této parcely požádal pan Menšík <.>
<br> Obec Dětřichov vyhlašuje záměr prodeje dle Geometrického plánu číslo 456-18/2019 a to
<br> pozemkové parcely parcelní číslo 477/8 o výměře 671 m
2
<,> 477/3 o výměře 179 m
<br> 2
a pozemkové
<br> parcely parcelní číslo 477/14 o výměře 36 m
2
<.> Cena za 1 m
<br> 2
je 20,- Kč + DPH.K ceně bude
<br> připočten podíl na vyhotovení Geometrického plánu <.>
<br> SScchhvváálleennoo 77 hhllaassyy
<br>
aadd22))
<br> SSDDHH DDěěttřřiicchhoovv ppoožžááddaalloo oo ppoosskkyyttnnuuttíí vvěěccnnýýcchh ddaarrůů,<,> kktteerréé bbuuddoouu ppoouužžiittyy nnaa pplleess SSDDHH
<br> DDěěttřřiicchhoovv,<,> kktteerrýý ssee kkoonnáá ddnnee 0088.<.> 0033.<.> 22001199.<.>
<br> ZZaassttuuppiitteelléé pprroojjeeddnnaallii žžááddoosstt aa sscchhvváálliillii ppoosskkyyttnnoouutt vvěěccnnéé ddaarryy vv cceellkkoovvéé vvýýššii ccccaa 1100.<.> 000000,<,> -- KKčč
<br> SScchhvváálleennoo 77 hhllaassyy
<br>
aadd33))
<br> SSppoolleeččnnoosstt ČČEEZZ DDiissttrriibbuuccee aa.<.> ss.<.> zzaassttoouuppeennáá ssppoolleeččnnoossttíí EEnneerrggoommoonnttáážžee VVoottrroouubbeekk ss.<.> rr.<.> oo.<.>
<br> zzaassllaalloo ssmmlloouuvvuu oo ssmmlloouuvvěě bbuuddoouuccíí oo zzřříízzeenníí vvěěccnnééhhoo bbřřeemmeennee aa ddoohhoodduu oo uummííssttěěnníí ssttaavvbbyy čč.<.> IIVV--
<br> 1122--22001188448899//VVBB//11,<,> DDěěttřřiicchhoovv pp.<.> čč.<.> 33556688,<,> kknnnn++ssss110000.<...

Načteno

edesky.cz/d/2730177


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz