« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Krajský úřad MSK - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Novostavba výrobního areálu Značky Morava, Brantice - č.j. MSK 27587/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00762019 (7).pdf
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
KUMSP00VTAM3
<br> V OSTRAVĚ DNE: 28.01.2019
<br> VAŠE ZNAČKA:
<br> NAŠE ZNAČKA: 54220/ J /?S /19/Ku
<br> SPIS.ZN.: BR 28/18-1/45
<br> VYŘIZUJE: Kubalová/478
<br> XXXXXXX XXXX
RSĚT^QJect s.r.o <.>
Ruská 83?
703 00 Ostrava
<br> „Novostavba výrobního areálu Značky Morava,Brantice"
- vyjádření k žádosti ve stupni DSP - SO 03.a,SO 03.b,SO 03.d,SO 03.e,SO 03.f,SO 03.g
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Ostrava byla doručena Vaše žádost o vyjádření se
k projektové dokumentace stavby „Novostavba výrobního areálu Značky Morava,Brantice" ve stupni
stavebního povolení (DSP).K předmětnému jsme se naposledy vyjadřovali ve stupni územního řízení dne
26.06.2018 dopisy Zn.: 54200/S1185/18/Ku a Zn.: 54200/S 1184/18/Ku <.>
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Ostrava z hlediska příslušnosti hospodaření se silnicí č.I/45 a
s pozemkem pare.č.2013/1 v k.ú.Brantice se stavbou „Novostavba výrobního areálu Značky Morava <,>
Brantice" SO 03.a Úprava křižovatky,SO 03.b Místní komunikace,SO 03.c Napojení lesní cesty,SO 03.d
propustek pod silnicí I/45,SO 03.e Trvalé dopravní značení,SO 03.f Provizorní dopravní značení a SO 03.g
úprava připojení silnice HI/4586 souhlasí,za předpokladu splnění níže uvedených podmínek <.>
<br>._._ Podmínky.vyjádření Zn.:.54200/S_.<.> _1184/18/Ku ze dne 26^06.2018,<.> pro_stavebjií_obiekty_SOm
Stavební objekty,SO 02 Zpevněné areálové plochy a oplocení,SO 04 Technická infrastruktura,SÓ 05
Areálové rozvody NN,VO a SO 06 Sadové úpravy zůstává i nadále v platnosti <.>
<br> Smluvní vztahy a ujednání:
<br> Rozhodnutí povolení změny dopravního napojení na silnici č.1/45 vydá příslušný silniční správní a
speciální stavební úřad,jimž je Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor dopravy a chytrého
regionu v Ostravě.Stanovisko ke zvláštnímu užívání vydá rovněž příslušný silniční úřad <.>
Veškeré související investice budou hrazeny z prostředků investora <.>
Dopravní napojení bude rovněž odsouhlaseno a provedeno dle podmínek,kt...
00762019 (6).pdf
Ř
<br> Č Č
<br> č
<br> Č
<br> č ě ě ř ů ě
<br> ě
<br> ů ě ř č ě ř
<br> ř
<br> zpracoval: ř
<br> Č
<br>
2019-01-02T12:43:35+0100
Policie České republiky
00762019 (5).pdf
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
<br>
<br>
odbor služby dopravní policie
<br>
<br>
<br> 30.dubna 24
728 99 Ostrava 1
Tel.: +420 974 721 259
Fax: +420 974 721 928
Email: krpt.osdp.podatelna@pcr.cz
<br>
<br> PCR07ETRpo82978010
<br>
Čj:KRPT-282300-1/ČJ-2019-0700DP Ostrava 8.ledna 2019
<br>
RSE Project s.r.o.Počet listů: 1
Ruská 83/24 Příloha: digitální př <.>
703 00 Ostrava
<br>
Stavba „Novostavba výrobního areálu Značky Morava,Brantice“ – stanovisko ke stavebnímu
povolení
<br> Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje,jako
dotčený orgán podle ustanovení § 16 odst.2 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,příslušný k uplatnění stanovisek k zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích v územním a ve stavebním řízení souhlasí s vydáním
stavebního povolení na stavební objekty SO 03a Úprava křižovatky,SO 03b Místní komunikace,SO
03c Napojení lesní cesty,SO 03d Propustek pod silnicí I/45,SO 03e Trvalé dopravní značení,SO 03f
Provizorní dopravní značení,SO 03g Úprava připojení silnice III/4586,v rámci stavební akce
„Novostavba výrobního areálu Značky Morava,Brantice“ <.>
<br> Místem stavby je prostor křižovatky silnic I/45,III/4586 a stávající účelové lesní cesty u obce
Brantice.Křižovatka se nachází v extravilánu mimo zastavěné území,bude sloužit pro dopravní
napojení nového areálu společnosti Značky Morava,a.s.a v budoucnu dalších ploch v rámci rozvoje
průmyslové zóny.Dále dojde k úpravě napojení silnice III/4586,vybudování nové místní komunikace
a k úpravě napojení účelové lesní cesty.Projektová dokumentace předpokládá umístění nové
průsečné křižovatky s pruhem pro odbočení vlevo <.>
<br> Navazující stavbou bude výrobní areál firmy Značky Morava s parkovacími a obslužnými
plochami s dopravním připojením na novou místní komunikací.Nové parkovací plochy areálu včetně
vegetace musejí být řešeny tak,aby byl zajištěn rozh...
00762019 (4)
b
<br> e
<br> t
<br> <.>
<br> b
<br> e
<br> t
<br> <.>
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> a
<br> t
<br> n
<br> í
<br> k
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 2
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> a
<br> t
<br> n
<br> í
<br> k
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> b
<br> e
<br> t
<br> <.>
<br> b
<br> e
<br> t
<br> <.>
<br> s
<br> t
<br> e
<br> r
<br> k
<br> <.>
<br> t
<br> y
<br> č
<br> p
<br> a
<br> t
<br> n
<br> í
<br> k
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> a
<br> t
<br> n
<br> í
<br> k
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> p
<br> a
<br> t
<br> n
<br> í
<br> k
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> a
<br> t
<br> n
<br> í
<br> k
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> 0
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> p
<br> r
<br> <.>
<br> ...
00762019 (3)
Novostavba výrobního areálu Značky Morava,Brantice
<br>
<br> Dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č.146/2008 Sb.ve znění
pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
C03.e.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br>
<br> SO 03.e – Trvalé dopravní značení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Název zakázky: Novostavba výrobního areálu Značky Morava,Brantice
<br> Místo stavby: Obec Brantice,k.ú.Brantice [609480]
<br> Investor: Značky Morava,a.s <.>
<br> Čsl.Armády 1112/27a,794 01 Krnov
<br> Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
<br> Hlavní projektant: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> RSE Project,s.r.o <.>
Ruská 83/24,Ostrava – Vítkovice,703 00
<br>
Vypracovala: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
RSE Project,s.r.o <.>
<br> Datum: 10/2018
<br>
<br>
Novostavba výrobního areálu Značky Morava,Brantice SO 03.e – Trvalé dopravní značení
DSP
<br>
<br> w w w.rseproject.c z
<br> RSE Project s.r.o. Ruská 83/24  703 00 Ostrava 
<br> IČ : 293 98 266 DIČ: CZ29398226 
<br> TEL : 597 317 399 
<br>
2
<br>
<br>
OBSAH:
<br>
1.Identifikační údaje objektu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
2.Všeobecně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
3.Dopravní značení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
4.Související objekty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
Použité normy a...
00762019 (2)
DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> STUPEŇ PD
<br> OBEC,KRAJ
<br> MORAVSKOSLEZSKÝ
<br> Č.SOUPRAVY Č.VÝKRESUNÁZEV VÝKRESU
<br> NÁZEV AKCE
<br> ŘÍJEN 2018
<br> -
<br> -
<br> INVESTOR / OBJEDNATEL
<br> Ruská 83/24,703 00 Ostrava
e-mail: info@rseproject.cz
<br> NOVOSTAVBA VÝROBNÍHO AREÁLU ZNAČKY MORAVA,BRANTICE
<br> ZNAČKY MORAVA,a.s <.>,Čsl.Armády 1112/27a,794 01 KRNOV
<br> DSP
C - STAVEBNÍ ČÁST
<br> STAVEBNÍ OBJEKT
<br> VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> ING.MATÚŠKOVÁ ING.TALÁŠEK
<br> ČÁST PD
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> ING.TALÁŠEK
<br> GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
<br> STUDIO-D Opava s.r.o <.>
Krnovská 75E,746 01 Opava
<br> SO 03.e - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> SO 03.e - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> TECHNICKÁ ZPRÁVA C03.e.1
00762019 (1)
zavře/i
<br> Adresa příslušného úřadu
<br> Úřad: Krajský úřad — Moravskoslezský kraj,Odbor dopravy a chytrého regionu SILNICNI SPRÁVNI UBAD ' *“ ' ' Ulice: _ 28.října 2771/117
<br> PSČ,obec: 702 18 Ostrava
<br> NÁVRH STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY'PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACICH
<br> (podle 59 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a 0 změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> * nehodící se škrtněte: *A) stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (trvalé dopravní značení)
<br> Na silnici: lI45,okres Bruntál
<br> Česká republika,příslušnost hospodařit s majetkem státu ŘSD ČR,Na Pankráci 546/56,Nusle,140 00 Praha
<br> Vlastník silnice:
<br> Kraj: Moravskoslezský Katastrální území: Brantice [609480]
<br> Popis a odůvodnění návrhu: Místem navrhované místní úpravy provozu na PK je prostor křižovatky silnic l/45,Ill/4586 a účelové
<br> lesní komunikace u obce Brantice nedaleko města Krnov na území Moravskoslezského kraje.Křižovatka se nachází v extravilánu mimo zastavěné území obce <.>
<br> Pro potřeby napojení nového areálu společnosti Značky Morava,a.s.(viz související stavba — projektant Studio—D Opava s.r.o) a v budoucnu dalších ploch v rámci rozvoje průmyslové zóny je provedena úprava stávající křižovatky na silnici |/45.Vtéto souvislosti je dále navržena úprava napojení silnice Ill/4586,lesní cesty a vybudování nové místní komunikace k plánované průmyslové zóně <.>
<br> V souvislosti s výše zmíněnými úpravami vzniká potřeba úpravy trvalého svislého a vodorovného dopravního značení na komunikacích.Pro bezpečný provoz dopravy je nezbytnou součástí řešení dopravního značení v zájmovém území,které je nutno osadit v souladu se zásadami pro jejich umísťování.<,>
<br> Úprava je navržena za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu <.>
<br> 1.Popis stávajícího stavu Stávající značení sestává ze svislého a vodorovného dopravního značení,které je zakresleno
<br> do výkresů na základě prohlídky místa stavby...
00762019
*KUMSX022JUMW*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor dopravy a chytrého regionu
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající podle ust.§ 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění
pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu ust.§ 124,odst.4,písm.b) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
XXX XXXXX o silničním provozu),jako věcně a místně příslušný správní úřad na základě žádosti ze dne 24.1 <.>
2019,bez č.j.RSE Project s.r.o <.>,IČ: 29398266,Ruská 83/24,703 00 Ostrava,v souladu s ust.§ 77,odst.1 <,>
písm.b) zákona o silničním provozu
<br> zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
<br> podle ust.§ 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) <,>
spočívající ve stanovení místní úpravy provozu na stávající křižovatce silnic č.I/45,č.III/4586 a účelové lesní
komunikace rozšířením silnice č.I/45 (parc.č.2013/1) v souvislosti s předmětnou stavbou výrobního areálu
v k.ú.a v obci Brantice,okr.Bruntál.Křižovatka se nachází v extravilánu mimo zastavěné území obce <.>
<br> Pro potřebu napojení ploch nového areálu a v budoucnu dalších ploch v rámci rozvoje průmyslové zóny vzniká
potřeba úpravy trvalého svislého a vodorovného dopravního značení (SDZ,VDZ) na
dotčených/vyspecifikovaných pozemních komunikacích,které je zakresleno na výkresu č.C03.e.2 – Trvalé
dopravní značení a je elektronickou přílohou tohoto návrhu <.>
<br>
<br> Čj: MSK 27587/2019
Sp.zn.: DSH/3755/2019/Pet
280.4 S5 N
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
Odbor: Odbor dopravy a chytrého regionu
Telefon: XXX 622 117
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2019-02-20
<br> Veřejná vyhláška
<br> N á v r...

Načteno

edesky.cz/d/2729318

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz