« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Výpis usnesení z 6. schůze Rady města Litovel, konané dne 31. ledna 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení RM
Stránka 1 z 11
<br> M ě s t o L i t o v e l
<br>
<br> Výpis usnesení
<br>
<br> z 6.schůze Rady města Litovel,konané dne 31.ledna 2019
<br>
<br> Číslo: RM/155/6/2019
<br> Rada města Litovel
<br> a) potvrzuje setrvání Mgr.Evy Hrachovcové ve funkci ředitelky Základní školy Litovel,Jungmannova
<br> 655,okres Olomouc <.>
<br> b) potvrzuje setrvání Bc.Ireny Blektové ve funkci ředitelky Mateřské školy Gemerská,příspěvkové
<br> organizace <.>
<br> c) potvrzuje setrvání Bc.Ireny Halířové ve funkci ředitelky Školní jídelny Litovel,příspěvkové
<br> organizace <.>
<br>
<br> Číslo: RM/156/6/2019
<br> Rada města Litovel schvaluje Dodatek č.1 a Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ke stavbě: „Radniční Morava
<br> – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova“
<br> a postupuje tento materiál Zastupitelstvu města Litovel <.>
<br>
<br> Číslo: RM/157/6/2019
<br> Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje pozemku parc.č.531,ostatní plocha
<br> o výměře 326 m
2
<,> v k.ú.Unčovice za cenu min.150 Kč/m
<br> 2
<.>
<br>
<br> Číslo: RM/158/6/2019
<br> Rada města Litovel schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
<br> služebnosti mezi městem Litovel a Povodí Moravy,s.p <.>,vztahující se k projektu „Malá Voda,Litovel -
<br> Březové,vodácké výstupní a nástupní místo“ <.>
<br>
<br> Číslo: RM/159/6/2019
<br> Rada města Litovel bere na vědomí výpověď paní T.H.z Litovle z Nájemní smlouvy
<br> č.SML/0200/2017/MH,uzavřené dne 31.8.2017 na pronájem části pozemku parc.č.1573/21 <,>
<br> v k.ú.Litovel,z důvodu zrušení provozovny v dané lokalitě.V souladu s čl.VI.bod.3.Smlouvy Rada
<br> města Litovel souhlasí s jejím ukončením k datu 1.3.2019 <.>
<br>
<br> Číslo: RM/160/6/2019
<br> Rada města Litovel nesouhlasí s udělením výjimky z „Pravidel,stanovených na pronájem místností
<br> v objektech města.<.>.<.> “,dle čl.2.7.3,„Pravidel“ s prominutím nájemného ve výši 1.500 Kč z pronájmu
<br> Sokolovny v Unčovicích při k...

Načteno

edesky.cz/d/2701152

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz