« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Pozvánka na 5.zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná ve čtvrtek dne 14. února 2019 v 15:00 hod ve velké zasedací místnosti budovy č.2 Měú v Litovli

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka
MEsto Litovel PozvAnka Starosta m6sta Litovel XXXXXX XXXXXX svoldvd veieinX,X.zaseddni Zastupitelstva mXsta Litovel,kter6 se kond ve Etvrtek dne 14.rinora 2019 v 15:00 hodin ve velk6 zasedacf mistnosti budow 2 M6stsk6ho tiiadu v Litovli Proqram: 1.Zahfiieni,schv6leni ov6iovatel& z6pisu/n6vrhov6 komise 2.Kontiola usneseni Zastupitetstva m6sta Litovel,inlormace z Kontrolniho a Finandniho vfboru 3.Hozpo6tov6 zm6ny 4.Hospodaieni s majetkem m6sta 4.1.Novd Ves - odprodej 6dsti pozemku parc.6.12713 ostatnf plocha v k.0.Nov6 Ves 186/86 ostatnf plocha a pozemku parc.d.4.2.Odprodej c6sti pozemku parc.d.142126 ornd p&da a parc.d.227 lwal'i travn( porost v k.ri.Myslechovice 4.S.VypoiSddnipozemk& - Obec eervenka - Cyklostezka Litovel-Tii Dvory 4.4.Y'fkup pozemku u d6tsk6ho dopravnlho hfi5td 4.5.Cyklistick6 stezka pod6l lll449,k.ri.Litovel - Zddost o dotaci 4.6.Schvdleni dotace na zakoupeni klavfru 4.7.Poddni Zddosti o dotaci - MMR - Litovel - mfstni komunikace e inadlo 4.8.Poddni 26dosti o dotaci - Olomouckl krq - Tenisovli aredl,Litovel - Kom6rov ll.etapa 4.9.Schvdleni smluv o financnr podpoie nad 50.000 Kd organizacf a jednotlivcft I 4.10.Schvdlenf smluv o finandni podpoie nad 50.000 Kc organizac(a jednotlivc0 ll 4.11.Smlouva o p0j6ce financnich prostiedk& pro ZS Jungmannova v rAmci piedfinancovdnf projektu IROP/MAS 5.Rrizn6 5.1.Osadni vfbory v mfstnich 66stech m6sta Litovel 5.2.Pravidla Zastupitelstva m6sta Litovel pro jedn6ni,usn65enI a hlasovSnI jim ustavenfch vfbor0 5.3.Litovelsk6 stavebnI s.r.o.- ukonden( soudnfho sporu 5.4.Likvidace dlouhodob6ho hmotn6ho majetku 5.5.Syst6mov6 ie5eni kontrol hospodaienf piisp6vkovlich organizaci ziizovanych m6stem Litovel 5.6.lnformace k poZadavku o vyhrazenidal5ipravomoci v samostatn6 p[rsobnosti lnformace 6len0m zastupitelstva 6.1.Informace o investicnich akcich Dotazy,piipominky,n5m6ty ZSvEr 7.8.Viktor Klbo{p,/,l -4"','i)ffr/#/ z- Strdnka 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/2701151

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz