« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Městský úřad Šternberk - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby - "IE-12-8001711, V598 Červenka - Šternberk, zvojené vedení 110 kV"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
YYpkAVEi{0 *lls 0 5 "11- ?018 i <.>,;1.r,' :.ii,' ;:': <.>,1 i llr-':i,i liil':i!:l :8; ".:'ii rji 1it11,:1:;1,<.>,<.>.C.j.' MEST 98093/2018 Sp.zn.: OS 72012018 zah Spisovf znak - 328.3,skartaini znaUskarta6ni lh&ta - N5.ffu Oprdvn6n6 0iedni osoba pro vyfizeni: Oprdvnind 0iedni osoba pro podepisov6ni Svatoslava Zahrddkovd,referent odboru stavebniho tel.: 585086409,e-mail : zahradkova@sternberk.cz lng.Robert Cernockf,Ph.D <.>,vedouciodboru stavebniho lel.: 585086400,e-ma il : cernocky@sternberk.cz OZNAMENi ZAHAJENI NiZEHi O PRODLOUZETI PLATNOSTI OZETTIN|XO ROZHODNUT| (veiejnou vYhldSkou) CEZ Oistribuce,a.s <.>,leo 24729035,Teplicki 87418,D6din lV-Podmokly,405 02 DE6in 2' krerou v tomto iizeni iastupuje ENERbON Dobii5,s.r.o <.>,leo 25727362,lih*ova 1547,263 01 DobiiS (d6te jen,'iadatet") dne 08.06.2018 podal i6dost o prodlouieni platnosti uzemniho rozhodnuti i XXX ze dne XX.XX XXXX pod X.j.MEST 11027nC14 Sp.zn.OS 941/2012 zah (d6le jen,<,> rozhodnuti o prodlou2eni platnosti0zemniho rozhodnutl 6.3114"] o umist6nistavby: "lE-.t 2-800i 7l I,V598 CErvenka - Sternberk,zdvojen6 vedeni I 10 kV' spodivajici v umistdni dolasnl stavby by-passovdho vedeni WN z divodu vlmdny stivajieiho vedeni veetni stoiflrit na pozemcich v katastr6lnim uzemiLuiice u Sternberka: parc.c.579t3 (trvalf travni porost),690 (ostatni plocha),57915 (orni p0da),579/1 (orn6 p0da),bSOIS lorna pirda),'590/2 (orn6 p0da),702 (ostatni plocha),599/1 (omrl pida),262/2 (ostatni ptochai s9oi4 (oina p;rda1,S90i5 (orn6 p0da),59016 (ornd pr}da),590/7 (orn6 p0da),59at21 (orn6 ptrda),599/2 (ornd p0da),599/1 (ornd p0da)' na pozemcich v katastrilnim rizemiBabice u Sternberka: parc.6.1626 (ornd p0da),1794 (vodni plocha),1805 (orn6 p0da),1621 (ostatni plocha),1625 (ornd pitda),na pozemclch v katastr6lnim fzemi Hnojice: parc.c.728 (ostatniplocha),8'19/1 (vodni plocha),725 (ostatnlplocha),811 (vodni plocha),702 (ornd pgda),785 (ostatni plocha),67612 (ostatni plocha),791/1 (vodni plocha),696 (ostatni plocha),681 (ostatni p...

Načteno

edesky.cz/d/2701143

Meta

Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz