« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Výpis usnesení ze 4. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. ledna 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení RM
rt LrrovEL MEsto Litovel Vfpis usnesenf ze 4.schrize Rady m6sta Litovel.konan6 dne L0.ledna 2019 dislo: RM/ll7t4t2ol9 Rada m[sta Litovel bere na v6domi dtrvodovou zpr6vuke ziizeni Komise pro investice a vystavbu.ifslo: RM/lt8t4t2019 Rada mEsta Litovel schvaluje ziizeni a sloZenf Komise pro investice a vystavbu: piedseda: Ing.Arch.Du5an Osina,dlenov6: XXXX XXXXXX,Ing.Jiif Prochdzka,Ing.XXXXX XXXXX,Mgr.Alice BiitnerovX-HemerkovX,Ing.Martin Pavlft,zapisovatel: XXXXX XXXXXX.SoudasnE Rada mEsta Litovel schvaluje prXvnidkou mdsta upravenf statut a jednacf i6d Komise pro investice a vystavbu.tfslo: RM/ll9l4t2ol9 Rada m[sta Litovel bere na vEdomi dtvodovou zprdvuke ziizeni Komise pro kulturu a cestovnf ruch.ifslo: F.lMrtIzOl4lzOIg Rada m6sta Litovel neschvaluj e ziizeni a sloZenf Komise pro kulturu a cestovn( ruch pro rok 2019.ifslo: RMtlzIl4lzOIg Rada mEsta Litovel projednala moZnost zifdit Komisi pro s formou roz5iienf zmif,ovanych aktivit,kter6 nezasahujf do fungujicf Pracovnf skupiny pro cestovn( ruch.kulturu a cestovni ruch a souhlasf pouze vykonu stetnf spr6vy i dlenri v r6mci jiZ iislo: RMtL22t4t2Ot9 Rada mdsta Litovel schvaluje opravu d6sti usnesenf RMU62l3l20I8,kter6 se tyk6 stanoveni ceny.Sprdvn6 zni,<,> Ziizeni vEcndho biemene je riplatnd,cena je stanovena dle cenftu schv6len6ho ZML ze dne 24.2.2011.K takto stanoven6 n6hradE bude piipodtena DPH v zdkonnd vy5i." tfslo: RMtI23t4l2OI9 Rada m6sta Litovel doporuiuje Zastupitelstvu mEsta Litovel schv6lit vykup pozemku parc.d.10312,zahrada v k.ri.Litovel o celkov6 vymEie 179 m2 od majitelky S.K.za smluvenou cenu 4OO Ktlm2 a vyplacenf d6stky 3.999 Kd majitelce za dievintlelici na piedmEtn6m pozemku.Str6nka 1 z 5 ft LrrovEL ifslo: RMtl24t4t2OI9 Rada mEsta Litovel bere na v6domf vypovEd' pan( M.H.z Litovle z ndiemnf smlouvy na parkovaci mfsto v objektu b1lva16 uhelny u kotelny na sfdli5ti Yitdzndv Litovli a souhlasf s ukondenfm smlouvy ke dni 28.2.2019.SoudasnE Rada mdsta Litovel souhlasf se zveiejn6nfm z6mEru pron6jmu ...

Načteno

edesky.cz/d/2701136


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz