« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - + Usnesení č. 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (372.26 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 04
<br> Datum: 21.01.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Program:
<br> 1) Plán obnovy vodovodu
<br> 2) Pozemky
<br> 3) Různé
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br> ad1)
<br> Byl projednán předběžný návrh přepojení starého vodovodního řadu,který vede od
<br> cesty za bytovkou č.p.34 k okálům č.p 96 – 92.<.>
<br> ZZaassttuuppiitteelléé ssee zz nnáávvrrhheemm sseezznnáámmiillii aa ppooččkkaajjíí nnaa vvyyččíísslleenníí cceennyy zzaa ttoottoo ppřřeeppoojjeenníí.<.>
<br> SScchhvváálleennoo 88 hhllaassyy
<br>
<br> aadd22))
<br> PPaann KKaammeennííkk ppoožžááddaall oo pprrooddeejj ččáássttii ppoozzeemmkkoovvéé ppaarrcceellyy ppaarrcceellnníí ččíísslloo 330000//11,<,> 330000//22 aa
<br> 330000//88.<.>
<br> ZZaassttuuppiitteelléé rroozzhhooddllii oo vvyyhhoottoovveenníí ggeeoommeettrriicckkééhhoo pplláánnuu aa nnáásslleeddnnéémm pprrooddeejjii.<.>
<br> SScchhvváálleennoo 88 hhllaassyy
<br>
<br> aadd33))
<br> SSppoolleeččnnoosstt ČČEEZZ DDiissttrriibbuuccee aa.<.> ss.<.> zzaassllaalloo ssmmlloouuvvuu oo zzřříízzeenníí vvěěccnnééhhoo bbřřeemmeennee ––
<br> sslluužžeebbnnoossttii čč.<.> IIVV--1122--22001177005500//VVBB//11 DDěěttřřiicchhoovv,<,> 33116611,<,> SSttoollíínnoovváá,<,> RRDD –– nnoovvéé OOMM kkNNNN
<br> SScchhvváálleennoo 88 hhllaassyy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení: číslo 04/2019
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 21.01.2019
<br>
<br> PPrroojjeeddnnaalloo nnáávvrrhh ppřřeeppoojjeenníí ssttaarrééhhoo vvooddoovvoodduu aa sscchhvváálleenníí ooddkkllááddaajjíí ddoo vvyyččíísslleenníí cceennyy
<br> oop...

Načteno

edesky.cz/d/2631271

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz