« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - + Usnesení č. 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (372.26 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 04
<br> Datum: 21.01.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Program:
<br> 1) Plán obnovy vodovodu
<br> 2) Pozemky
<br> 3) Různé
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br> ad1)
<br> Byl projednán předběžný návrh přepojení starého vodovodního řadu,který vede od
<br> cesty za bytovkou č.p.34 k okálům č.p 96 – 92.<.>
<br> ZZaassttuuppiitteelléé ssee zz nnáávvrrhheemm sseezznnáámmiillii aa ppooččkkaajjíí nnaa vvyyččíísslleenníí cceennyy zzaa ttoottoo ppřřeeppoojjeenníí.<.>
<br> SScchhvváálleennoo 88 hhllaassyy
<br>
<br> aadd22))
<br> PPaann KKaammeennííkk ppoožžááddaall oo pprrooddeejj ččáássttii ppoozzeemmkkoovvéé ppaarrcceellyy ppaarrcceellnníí ččíísslloo 330000//11,<,> 330000//22 aa
<br> 330000//88.<.>
<br> ZZaassttuuppiitteelléé rroozzhhooddllii oo vvyyhhoottoovveenníí ggeeoommeettrriicckkééhhoo pplláánnuu aa nnáásslleeddnnéémm pprrooddeejjii.<.>
<br> SScchhvváálleennoo 88 hhllaassyy
<br>
<br> aadd33))
<br> SSppoolleeččnnoosstt ČČEEZZ DDiissttrriibbuuccee aa.<.> ss.<.> zzaassllaalloo ssmmlloouuvvuu oo zzřříízzeenníí vvěěccnnééhhoo bbřřeemmeennee ––
<br> sslluužžeebbnnoossttii čč.<.> IIVV--1122--22001177005500//VVBB//11 DDěěttřřiicchhoovv,<,> 33116611,<,> SSttoollíínnoovváá,<,> RRDD –– nnoovvéé OOMM kkNNNN
<br> SScchhvváálleennoo 88 hhllaassyy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení: číslo 04/2019
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 21.01.2019
<br>
<br> PPrroojjeeddnnaalloo nnáávvrrhh ppřřeeppoojjeenníí ssttaarrééhhoo vvooddoovvoodduu aa sscchhvváálleenníí ooddkkllááddaajjíí ddoo vvyyččíísslleenníí cceennyy
<br> oop...

Načteno

edesky.cz/d/2631271

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz