« Najít podobné dokumenty

Obec Křišťanovice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Křišťanovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křišťanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Křišťanovice
OBEC KŘIŠŤANOVICE
<br>
Obecně závazná vyhláška
<br> obce Křišťanovice
č.01/2015
<br>
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
<br> území obce Křišťanovice
<br>
Zastupitelstvo obce Křišťanovice se na svém zasedání dne 18.března 2015 usnesením
<br> č.3/25/2015,usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a
<br> o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o obcích“),tuto
<br> obecně závaznou vyhlášku:
<br>
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru <,>
<br> přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
<br> Křišťanovice,včetně nakládání se stavebním odpadem1) <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Třídění komunálního odpadu
<br>
<br> 1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br> a) biologické odpady (rostlinného původu)
b) papír
c) plasty včetně PET lahví
d) sklo
e) kovy
f) nebezpečné odpady
g) objemný odpad
h) směsný komunální odpad
<br>
<br> 2) Směsný komunální odpad odpad se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
<br> vytřídění podle odst.1 písm.a),b),c),d),e),f) a g) <.>
<br>
<br> Čl.3
<br> Shromažďování tříděného odpadu
<br>
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob <.>
<br>
1) Vyhláška č.381/2001 Sb <.>,kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu <,>
<br> dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
<br>
<br>
<br>
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u hasičské zbrojnice na parcele č.859/2,u
Obecního úřadu na parcele č.838/37,u garáží „Agropodniku“ na parcele č.838/5,...

Načteno

edesky.cz/d/2594613

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křišťanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz