« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Zveřejnění záměru města - pronájem části pozemku v k.ú. Litovel , parc. č. 1638/22, díl č. 7, ostatní plocha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM C25819010411450
Záměr města
Město Litovel
«Q {‘04 4 4
009'.9 O Q Q
<br> o 9 o.<.> <.>
<br>,oNowow?
<br>
<br>
<br>
Zveřejňuje opakovaně
v souladu s ustanovením § 39 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> záměr města
pronájem části pozemku ve vlastnictví města Litovel,v katastrálním území města Litovel:
-z celkové výměry pozemku,parcela číslo 1638/22,ostatní plocha/jiná plocha z 1 356 m2 zveřejňujeme do nájmu
Díl č.7 o výměře 350 m2
(na tento díl nebyl doposud sjednán nájem)
O zveřejnění záměru pronájmu části pozemku,včetně obsahu zveřejnění,bylo rozhodnuto usnesením č.2558/79,přijatém na 79.schůzi Rady města Litovel,dne 19.července 2018 <.>
Podmínky nájmu:
vyplývají z ustanovení §§ 2332 až 2348 občanského zákoníku č.89/2012 Sb <.>
<br> Účel nájmu: zahrádka - k odpočinku a k relaxaci
· Minimální výše nájemného: 2 Kč/1m2/rok
· nájem bude uzavřen na dobu neurčitou
· výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce,následujícího po doručení výpovědi a činí tři kalendářní měsíce <.>
· díl č.7 - jedná se o nové přidělení.Pozemek byl ze strany města na podzim roku 2018 zkultivován a je zatravněn <.>
Nájemce dílu č.7 vlastním nákladem zajistí:
<br> · oplocení jižní strany pozemku směrem od Moravy a vybuduje vstupní branku na pronajatý pozemek ( díl č.7)
· oplocení části pozemku ze strany sousedních parcel číslo 1852/4 a 1852/3,kde bude manipulační prostor pro umístění čerpadla k pronajatým dílům číslo 1 – 6.Jedná se o společnou cestu,která povede po okraji dílu 1.– 6 <.>,jedná se o výměru 30 m2 <.>
· Přemístění vstupu na sousední pozemek,parcela číslo 322/1.Přes část pozemku,dílu č.7.vede přístup na pozemek,parcela číslo 322/1,který je ve vlastnictví města a je v nájmu.Toto bude realizováno po dohodě s vlastníkem pozemku,nákladem vlastníka.Bude blíže specifikováno před sjednáním nájmu <.>
· Pronajímaná část pozemku bude předána do nájmu ke dni,stanoveném ve smlouvě <.>
<br> · Znění Nájemní smlouvy bude po ukončení lhůty ke zveřejnění projednáno a s...

Načteno

edesky.cz/d/2586902

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz