« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018
ZÁPIS
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rožnov,které se konalo dne 19.prosince 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Přítomni: Procházka Zbyněk,XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Bc.XXXXX XXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX Hosté: občané dle prezenční listiny
<br> Program schůze:
<br> ]) Zahájení schůze,schválení programu schůze
<br> 2) Jmenování zapisovatele,schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3) Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
<br> 4) ČOV a kanalizace — stočné od 1.1.2019
<br> 5) Vodovod — vodné od 1.l.2019
<br> 6) Rozpočtové opatření na rok 2019,platné do schválení řádného rozpočtu 7) Svoz komunálního odpadu v roce 2019
<br> 8) Úprava č.5 rozpočtu roku 2018
<br> 9) Nařízení vlády č.202/2018 o odměňování členů zastupitelstev
<br> 10) Různé
<br> 11) Diskuze
<br> 12) Návrh usnesení
<br> 13) Závěr
<br> 1.Schůzi zahájil v 18:00 hodin starosta obce p.Zbyněk Procházka.Seznámil přítomné s programem schůze.Navrhl vyřadit zjednání bod č.9 — Ochrana osobních údajů fyzických osob z důvodu nepřipravenosti podkladů.Program včetně této úpravy byl schválen.Hlasováni:
<br> pro 7,proti 0,zdržel se O <.>
<br> 2.Zapisovatelem schůze byla určena p.Pištová.Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing.Andrejs a Bc.Pišta.Do návrhové komise byli navrženi Ing.Pohl & p.Vanžůra.Hlasování: pro
<br> 7,proti 0,zdržel se O <.>
<br> 3.Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze.Zápis byl vypracován,řádně ověřen a zveřejněn na úředních deskách obce.Z důvodu pracovní vytíženosti projektanta bude pracovní schůzka k rekonstrukci střechy sokolovny svolána až vlednu 2019.Žádost o provedení Komplexních pozemkových úprav je reálné podat na Státní pozemkový úřad v měsíci lednu 2019,za předpokladu získání odpovídajícího počtu podpisů od majitelů pozemků <.>
<br> 4.Úvodem jednání k tomuto bodu programu pan Vanžůra podal informaci o provozu čistírny odpadních vod.Ke stanovení výše stočného starosta připomenul,že po dobu 10-ti ...

Načteno

edesky.cz/d/2585526

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz