« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018
USNESENÍ
<br> přijatá zastupitelstvem obce Rožnov na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 19.prosince 2018
<br> A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
<br> HŘE-"5394591—
<br> program jednání zasedání dle předloženého návrhu,včetně úprav
<br> volbu návrhové komise: Ing.Pohl,p.Vanžůra
<br> volbu ověřovatelů zápisu : Ing.Andrejs,Bc.Pišta
<br> cenu stočného od 1.1.2019 ve výši 40,- Kč/m3
<br> cenu vodného od 1.1.2019 v nezměněné výši 26,- Kč/m3
<br> rozpočtové provizorium na rok 2019,platné do schválení řádného rozpočtu
<br> nové výše poplatků,které budou hradit občané za jednotlivé druhy svozů KO,vsouladu s Dodatkem č.7 ke Smlouvě č.1051/2010 na zajištění svozu a odstraňování komunálního odpadu,včetně separace & odvozu využitelných složek TKO a dalších služeb v odpadovém hospodářství obce,s firmou XXXXXX XXXXXXXX.Svozový kalendář je Přílohou č.X zápisu <.>
<br> měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva,vsouladu s Nařízením vlády č.318/2017,ve znění dle Nařízení vlády č.202/2018 účinném od 1.1.2019,ve výších dle Přílohy č.2,která je nedílnou součástí zápisu.Odměny budou poskytovány ode dne 1.1.2019.Vpřípadě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné ůmkce <.>
<br> smlouvu o spolupráci při zajištění úkolů vyplývajících pro obec ze zákona 0 Požární ochraně č.133/ 1985 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na NV č.172/2001 Sb <.>,vyhlášky MV č.246/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,se Sborem dobrovolných hasičů Rožnov
<br> B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
<br> 1.2.3 <.>
<br> Návrhová komise: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Zbyněk Procházka,starosta obce
<br> kontrolu dříve přijatých usnesení
<br> informaci o zásobování obce pitnou vodou a informaci o provozu splaškové...

Načteno

edesky.cz/d/2585525

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz