« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Veřejná vyhláška - oprava zřejmé nesrovnalosti (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_zveřejnění_usnesení_oprava_UZ_ZUR_MSK_po_A1.pdf [0,80 MB]
*KUMSX021FZY6*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor územního plánování a stavebního řádu
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
zveřejňuje na vědomí
usnesení vydané podle § 156 správního řádu poznamenané do spisu:
<br>
<br>
Usnesení
<br>
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel zásad
územního rozvoje podle § 7 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),za použití § 156 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
opravuje zřejmé nesprávnosti
<br>
úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) ve znění aktualizace č.1 <,>
zpracovaného po vydání Aktualizace č.1 ZÚR MSK vydané usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
č.9/957 dne 13.9.2018,a doručeného veřejnou vyhláškou č.j.MSK 153468/2018 dne 21.11.2018,takto:
<br> V textové části úplného znění ZÚR MSK:
<br> V kapitole A.Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
<br>
1.V bodě 13.:
 Text věty „Vytváření územních podmínek pro výsadbu zeleně,přednostně v oblastech
<br> s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší“ se vkládá za 1.větu tohoto odstavce a celý text pak zní:
„Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální a
východní části kraje.Vytváření územních podmínek pro výsadbu zeleně,přednostně v oblastech s
dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší.Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže
obytného a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů.“
<br>
<br>
Čj: MSK 172888/2018
DSp.zn.: ÚPS/34538/2018/Vin
326.1 A10
Vyřizuje: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXXX
Odbor...

Načteno

edesky.cz/d/2566129

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz