« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (395.88 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 03
<br> Datum: 17.12.2018
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXX
<br>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Hosté: XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Program:
<br> 1) Cena vodného + odpady na rok 2019
<br> 2) Rozpočtové opatření číslo 3
<br> 3) Pozemky
<br> 4) Různé
<br> Schváleno 7 hlasy
<br> ad1)
<br> Firma VHOS,a.s.Moravská Třebová předložila návrh nové cena za 1 m
3
vody (z
<br> důvodu navýšení ceny za el.energii,rozbory vody a mzdy).XXXX XXXX by měla být zvýšena z
<br> původních XX,- Kč na 36,50 Kč za 1 m3
3
ooddeebbrraannéé vvooddyy.<.>
<br> ZZaattuuppiitteelléé ssee ss nnáávvrrhheemm sseezznnáámmiillii aa rroozzhhooddllii ssee,<,> žžee cceennaa bbuuddee nnaavvýýššeennaa nnaa 3366,<,> 5500 KKčč zzaa 11 mm
33
<br> ooddeebbrraannéé vvooddyy.<.>
<br> SScchhvváálleennoo 77 hhllaassyy
<br>
<br> FFiirrmmaa VVHHOOSS,<,> aa.<.> ss.<.> MMoorraavvsskkáá TTřřeebboovváá ppřřeeddlloožžiillaa nnáávvrrhh „„PPlláánn ffiinnaannccoovváánníí oobbnnoovvyy
<br> vvooddoovvoodduu““.<.> ZZ ttoohhoottoo pplláánnuu vvyyppllýývváá,<,> žžee bbyy oobbeecc mměěllaa rrooččnněě vvlloožžiitt ddoo rreezzeerrvvnnííhhoo ffoonndduu
<br> 555500.<.> 000000,<,> -- KKčč.<.> PPookkuudd bbyy mměěll bbýýtt ddooddrržžeenn zzáákkoonneemm nnaařříízzeennéé ffiinnaannccoovváánníí pplláánnuu oobbnnoovvyy
<br> vvooddoovvoodduu,<,> mmuusseelloo bbyy vvooddnnéé bbýýtt 6633,<,> 4455 KKčč zzaa 11 mm
33
<br> ooddeebbrraannéé vvooddyy.<.>
<br> ZZaassttuuppiitteelléé ssee sseezznnáámmiillii ss nnaavvrrhhoovvaannýýmm pplláánneemm oobbnnoovvyy vvooddoovvoodduu aa rroozzhhooddllii ooddlloožžiitt tteennttoo
<br> bboodd nnaa ppřřííššttíí zzaasseeddáánníí.<.>
<br> SScchhvváálleennoo 77 hhllaassyy
<br>
<br> FFiirrmmaa LL...

Načteno

edesky.cz/d/2558485


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz