« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 20.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 20.11.2018
ZÁPIS
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rožnov,které se konalo dne 20.listopadu 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Přítomni: Procházka Zbyněk,XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXX,Bc.XXXXX XXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX (příchod v XX:XX hod.) Hosté: občané dle prezenční listiny
<br> Program schůze:
<br> 1) Zahájení schůze,schválení programu schůze
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise 3) Stavba chodníku v Rožnově
<br> 4) Úprava č.4 roZpočtu roku 2018
<br> 5) Prodej obecního pozemku
<br> 6) Žádost o rozdělení pozemku
<br> 7) Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy sokolovny 8) Různé
<br> 9) Diskuze
<br> 10) Usnesení
<br> ll) Závěr
<br> 1.Schůzi zahájil v 18:00 hodin starosta obce p.Zbyněk Procházka.Seznámil přítomné s programem schůze.Navrhl zařadit další bod programu schůze a to volbu druhého člena finančního výboru a druhého člena kontrolního výboru.Hlasování: pro 6.proti 0,zdržel se 0 <.>
<br> 2.Zapisovatelem dnešní schůze byla určena p.Pištová.Jako ověřovatelé zápisu byli určeni Bc.XXXXX a p.Pácalt.Do návrhové komise byli navrženi Ing.Andrejs a p.Mervart.Hlasováni: pro 6,proti 0,zdržel se 0 <.>
<br> 3.Stavba chodníku v Rožnově byla dokončena a předána.Změnový list č.1,který byl projednán a schválen na minulém zasedání zastupitelstva obce byl schválen bez připomínek Státním fondem dopravní infrastruktury ČR.Na dnešním zasedání je nutné projednat a schválit změnový list č.2,který obsahuje konečné vyúčtování víceprací (navýšené Zpevněné plochy,oprava komunikace podél chodníku),ve výši 201.191,60 Kč bez DPH a méněprací (neprovedené vedlejší náklady),ve výši 27.829,- Kč bez DPH.Rozdil po změnách činí l73.362,60 Kč bez DPH <.>
<br> Starosta obce zhodnotil spolupráci s dodavatelskou firmou jako bezproblémovou.Změnový list č.2 byl projednán a schválen.Zároveň zastupitelstvo pověřilo starostu podepsat Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo s firmou Chládek a Tintěra Pardubice a.s.Hlasován...

Načteno

edesky.cz/d/2515066

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz