« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 20.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 20.11.2018
USNESENÍ
<br> přijatá zastupitelstvem obce Rožnov na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 20.listopadu 2018
<br> A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> ] <.>
<br> 2 3.4
<br> __.tg
<br> 0.00
<br> program jednání zasedání dle předloženého návrhu
<br>.volbu ověřovatelů zápisu: Bc.XXX XXXXX,p.XXXXX XXXXXX
<br> volbu návrhové komise: Ing.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXX XXXXXXX
<br>.změnový list č.X pro akci „Stavební úpravy chodníků v obci Rožnov“,po započtení méně prací a
<br> více prací,s výslednou cenou 173.362,60 Kč bez DPH.Současně pověřuje starostu podpisem Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.2017 l 1014 / 0329,s firmou Chládek a Tintěra Pardubice,a.s.vícepráce v hodnotě 99.710,- Kč bez DPH pro akci „Chodníky v obci Rožnov — rozvody pro VO,založení chráníček ČEZ“.Současně pověřuje starostu podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.2018 l 1014 ! 0750,s firmou Chládek a Tintěra Pardubice,a.s <.>
<br> úpravu č.4 rozpočtu roku 2018,kteráje Přílohou č.1 zápisu
<br> prodej obecního pozemku p.č.81/2,k.ú.Rožnov,v obci Rožnov,o rozloze 91 m2,p.B._ I-I.za cenu 50,- Kčfm2.Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující <.>
<br> p.Václava Valaška,jako člena finančního výboru
<br> p.Pavla Drábka,jako člena kontrolního výboru
<br>.Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 6.IE — 12 —
<br> 2006419 ! VB / 105,pro stavbu „Rožnov-rek NN za kNN výměna TS NA_0467“,s firmou ČEZ Distribuce,a.s <.>,Děčín IV — Podmokly,IČ 24729035 a pověřuje starostu jejím podpisem
<br> B) Zastupitelstvo obce neschvaluje:
<br> 1 <.>
<br> rozdělení pozemků p.č.67/4,6715 a p.č.st.35,vk.ú.Neznášov a obci Neznášov,dle předložené žádosti
<br> C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> 1
<br> 2.3.4 <.>
<br> Návrhová komise : lng.XXXXX XXXXXXX
<br> Zbyněk Procházka,starosta obce :
<br> informace o dokončení stavby chodníku v Rožnově
<br> zprávu o stavu projektové dokumentace a o možnostech řešení opravy střechy sokolovny
<br> příkaz...

Načteno

edesky.cz/d/2501531

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz