« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky (6 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky_DA.pdf [0,42 MB]
1
<br>
<br> OBEC ČERMNÁ VE SLEZSKU
<br> 749 01 ČERMNÁ VE SLEZSKU 81 tel./fax.: 556 300 023
<br> Bankovní spojení: KB OPAVA VÍTKOV mobil : 728 745 765
<br> Číslo účtu: 27021821/0100 e-mail: obec@cermnaveslezsku.cz
<br> ID DS: dhjbmp9
<br>
<br>
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> (mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách)
<br> na akci
<br> „Čermná ve Slezsku – dopravní automobil“
<br>
spolufinancovanou Ministerstvem vnitra v rámci programu 01424 – Dotace pro jednotky
<br> SDH obcí,a dále dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu- Pořízení
<br> nového DA pro jednotku požární ochrany SDH
<br>
<br> 1) Identifikační údaje zadavatele:
<br> Název: Obec Čermná ve Slezsku
<br> Sídlo zadavatele: Čermná ve Slezsku 81,749 01
<br> IČ: 00849707
<br> Jednající: XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br>
<br> X) Název zakázky
<br> Čermná ve Slezsku – dopravní automobil
<br>
3) Popis předmětu zakázky:
<br>  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového dopravního
<br> automobilu v provedení uvedeném v příloze číslo 1 Technické podmínky dopravního
<br> automobilu,které jsou nedílnou součásti této výzvy k podání cenové nabídky <.>
<br>  Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je uvedena v rámci
<br> Přílohy č.1 (Technické podmínky dopravního automobilu) <.>
<br>
<br>  Místo plnění veřejné zakázky:
<br> Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele – Obec Čermná ve Slezsku č.p.81
<br>
<br>  Doba plnění veřejné zakázky:
<br> Doba dodání bude stanovena v nabídce uchazeče.Zadavatel požaduje dodání předmětu
<br> veřejné zakázky malého rozsahu nejpozději do 15.03.2019
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br> 4) Předpokládaná hodnota zakázky:
<br>
<br> Předpokládaná hodnota a maximální přípustná cena veřejné zakázky je činí
<br> 1 100 000,- Kč včetně DPH <.>
<br>
<br>
<br> 5) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
<br> a) základní kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje splnění zákla...
Příloha č. 5 _Doplňující informace.pdf [0,16 MB]
Příloha č.4 – Doplňující – upřesňující informace
<br>
<br> Zadavatel dále požaduje:
<br> Dobíjecí zásuvku 12V v rámu zádních dveří – 1 ks
<br> Střešní nosič a žebřík
<br> Posuvnou a demontovatelnou třetí řadu sedaček <.>
Příloha č. 4_ Krycí list nabídky.pdf [0,20 MB]
Příloha č.4 Výzvy a zadávací dokumentace
<br>
<br> KRYCÍ LIST NABÍDKY
1.Veřejná zakázka
<br> Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu (mimo režim zákona
<br> č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách)
<br> Název: Čermná ve Slezsku – Dopravní automobil
<br>
2.Základní identifikační údaje
<br> 2.1.Veřejný zadavatel
Název: Obec Čermná ve Slezsku
<br> Sídlo: Čermná ve Slezsku 81,749 01 Vítkov
<br> IČ: 00849707
<br> DIČ: -
<br> Starosta: XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Kontaktní osoba: Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> X.X.Uchazeč
Název:
<br>
<br> Spisová značka v obchodním rejstříku:
<br>
Sídlo:
<br>
IČ:
<br>
DIČ:
<br>
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
<br>
Kontaktní osoba:
<br>
Tel./fax:
<br>
E-mail:
<br>
3.Kritéria
<br>
Nabídková cena
<br>
<br>
XXXX XXX DPH XXXX s DPH
<br> Cena celkem
<br>
<br>
4.Osoba oprávněná jednat za uchazeče
<br> Podpis oprávněné osoby:
<br>
<br>
<br> Titul,jméno,příjmení:
<br>
Podpis oprávněné osoby:
<br>
<br>
<br> Titul,jméno,příjmení:
Příloha č. 3_Kupní smlouva.pdf [0,22 MB]
Kupující:
Se sídlem:
IČO:
Bankovní spojení:
č.účtu:
Telefon:
e-mail:
Zastoupený:
<br>
<br>
PŘÍLOHA Č.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br>
<br> KUPNÍ SMLOUVA
<br> na základě jednání se smluvní partneři dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle
<br> ustanovení § 2079 a násl.a § 2085 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> SMLUVNÍ STRANY:
<br> Prodávající:
Se sídlem
<br> IČO:
DIČ:
OR:
Bankovní spojení č.ú.:
Telefon
e-mail:
Zastupovaný
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických
<br> Obec Čermná ve Slezsku
Čermná ve Slezsku 81,74901
00849707
Komerční banka
27021821/0100
556300023
obec@cermnaveslezsku.cz
Svatoplukem Urbáskem,starostou
<br>
<br> 1.Předmět kupní smlouvy
<br>
<br> 1.Předmětem této kupní smlouvy je závazek dodat kupujícímu 1 ks dopravního
automobilu (dále jen „zboží“) a to za podmínek vymezených ve výzvě na veřejnou
zakázku malého rozsahu na akci „Čermná ve Slezsku – dopravní automobil“ <.>
<br>
2.Kupující odebere a prodávající dodá zboží: Dopravní automobil tovární
<br> značky……………………….<.>.dle specifikace (technických podmínek),která je
nedílnou součástí této smlouvy <.>
<br>
3.Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo ke zboží
<br> uvedenému v čl.1 <.>
<br>
<br>
<br>
4.Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat dopravní automobil,který bude splňovat
<br> požadavky
a) Předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré
<br> povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny
v osvědčení o registraci vozidla,část II.(technický průkaz)
<br> b) Stanovené vyhláškou č.35/2007 Sb <.>,o technických podmínkách požární
techniky,ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb <.>,doložené při dodání DA kopií
certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,případně
prohlášením o shodě výrobku <.>
<br> c) Stanovené vyhláškou č.247/2001 Sb <.>,o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany ve znění pozdějších předpisů a požadavky uvedené ve
specifikaci (technických podmínkách),která je nedílnou so...
Příloha č. 1_Technické podmínky.pdf [1,00 MB]
1/4
<br>
EDS: 014D24100 8384
Obec Čermná ve Slezsku
<br> Kraj Moravskoslezský
<br>
Technické podmínky
pro dopravní automobil
<br> 1.Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu
v provedení „Z“ (základním),kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“,s celkovou
hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) <.>
<br> 2.DA splňuje požadavky:
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,a veškeré povinné údaje
<br> k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla
část II.(technický průkaz) <,>
<br> b) stanovené vyhláškou č.35/2007 Sb <.>,o technických podmínkách požární techniky,ve znění
vyhlášky č.53/2010 Sb <.>,a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro
požadovaný typ DA autorizovanou osobou,případně prohlášením o shodě výrobku <,>
<br> c) stanovené vyhláškou č.247/2001 Sb <.>,o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách <.>
<br> 3.Požadavky stanovené vyhláškou č.35/2007 Sb <.>,o technických podmínkách požární techniky <,>
ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb <.>,DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
<br> 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č.1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení
a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA.Součástí dodávky je
příslušný protikus <.>
<br> 3.2 K bodu 10 přílohy č.1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se
jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné
hmotnosti DA <.>
<br> 3.3 K bodu 13 přílohy č.1
Kabina osádky DA je vybavena digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700 <,>
výrobce PRAMACOM včetně montážní sady (verze s AVL) a příslušnou střešní anténou <,>
které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel) <.>
Digitální terminál splňuje parametry dle §1,odst.2,písm.a) vyhlášky č.69/2014 Sb.<,>
o technických podmínkách vě...
Příloha č 2_Čestné prohlášení.pdf [0,22 MB]
Příloha č.2
<br>
<br> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
<br> PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
<br>
<br> Uchazeč ……………………………………………….…
<br> se sídlem: …………………………………………………… <.>
<br> IČ: ………………………… <.>
<br> o veřejnou zakázku:
<br> „Čermná ve Slezsku – dopravní automobil“
<br>
<br> čestně prohlašuje,že splňuje následující základní kvalifikační předpoklady:
<br>
<br> a.nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny,trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině <,>
<br> legalizace výnosů z trestné činnosti,podílnictví,přijetí úplatku,podplacení <,>
<br> nepřímého úplatkářství,podvodu,úvěrového podvodu,včetně případů,kdy jde o
<br> přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,nebo došlo
<br> k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
<br> osobu,splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba,tak statutární orgán nebo
<br> každý člen statutárního orgánu,a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
<br> statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,splňuje tento předpoklad jak tato
<br> právnická osoba,tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
<br> právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
<br> prostřednictvím své organizační složky,musí předpoklad podle tohoto písmene
<br> splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
<br> základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
<br> České republiky,tak k zemi svého sídla,místa podnikání či bydliště <,>
<br>
<br> b.nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
<br> k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
<br> osobu,splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba,tak statutární orgán nebo
<br> každý člen statutárního orgánu,a je-li stat...

Načteno

edesky.cz/d/2499359

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz