« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Zápis z veřejného ustavujícícho zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z veřejného ustavujícícho zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2018
ZÁPIS
<br> z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Rožnov,které se konalo dne 31.října 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Přítomni: Procházka Zbyněk,XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXX,Ing.Pohl J aromír,Bc.XXXXX XXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX Hosté: občané dle prezenční listiny
<br> Program schůze:
<br> ]) Zahájení,schválení programu zasedání
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise 3) Zpráva o výsledku voleb do zastupitelstva obce
<br> 4) Hlasování o způsobu volby starosty,místostarosty a výboru 5) Volba starosty
<br> 6) Volba místostarosty
<br> 7) Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
<br> 8) Odměny zastupitelů
<br> 9) Stavba chodníku v Rožnově
<br> 10) Úprava č.3 rozpočtu roku 2018
<br> 1 1) Prodej obecního pozemku
<br> 12) Dodatek č.1 ke Smlouvě o odběru kalu z Čov
<br> 13) Různé
<br> 14) Diskuze
<br> 15) Usnesení
<br> 1.Schůzi zahájil v18:00 hodin stávající starosta obce p.Zbyněk Procházka.Prohlásil,že toto zasedání bylo řádně svoláno dle zákona o obcích,tj.v termínu do 15-ti dnů od uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb.Informace o termínu schůze byla zveřejněna na obou úředních deskách.Dále přednesl text slibu & vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „Slibuji“ & podpisem na připravené listině.Po té postupně každý člen zastupitelstva složil předepsaný slib.Po tomto aktu seznámil přítomné snávrhem programu zasedání.K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky na doplnění.Hlasování: pro 7,proti 0,zdržel se O <.>
<br> 2.Zapisovatelem dnešní schůze byla určena p.Pištová a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing.Pohl a p.Vanžůra.Do návrhové komise byli navrženi Bc.XXXXX a p.Pácalt.Hlasování: pro X,proti 0 zdržel se O <.>
<br> 3.Předsedající seznámil přítomné zastupitele se zprávou o výsledku voleb do zastupitelstva obce.Tato informace byla také zveřejněna na úředních deskách obce dne 7.10.2018 <.>
<br> 4.Předsedajícím...

Načteno

edesky.cz/d/2465994

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz