« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - příloha k bodu 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (721.07 Kb)
Mé§t§ký úi"a §ťlarry §dbo.vFtav}y T.G.Masaryla 35 568 02 svitavy k ě,i.: 48964"1&ov-po.§3B§]201 § stavebníki MAoH Dا§§Ž a.§ <.>,'Č: 2§9817l4,§e sidlem Pa.tyžán§ká 322,lia3myšlMésto,570 01 Litomyšl,za§toupaná na základé plné moci slánisláVem scharíerem o vydáni dod.téčného §:avebniho povoleni na stavbta Hala ě.6 pro chov d.ůbežé y argál|| §poleěno§§ MAGH DRŮB§Ž a,s.v D§tňc|oYě vyiádřeňi stavebnlka k nárriakár§ úča§l.iků iizenl vznesenýft.a ú§t.:r,j§d§ári konaném dne í1.9.2018 přílohy dlé texlu Stavebnik se timto V návazno§ti na náfuiiky úěa§hika řizeni obce Dětřichov,lng.Jaao§lava Dvořáka a společnosti B|oELaKTRARNA Dělňchov s,r,o,Vzng§eoé v rámci úslňího iednáni nad rámec svého vyjádření zane§enáho V Píotokole o lstnífi jednání vyjgdřuje následovně: §ávebník je přésvédčen.že §lEv5" splňuje všechny požadavky vyp'ývajíci z právních předgisů,a to nejenom paedpi§a §l8vebíě právnich,ale též ostatnich §ouvisejicich předpisú,a jsou splnény všechny předpoklady p.o lo,aby §tavebnlúřad vyda|.ozl,]od.uti o dodateóném stavebním povo'eni.Všecbny dotča.ó o.gány vydaly ke stavbě kladné §tanovisko,siaveaník kdané píoblemáticé sianre a zdť]íazňújé,že hala č.8,€sp.provoz vní,má nahradit do§avadní plovoz v zasta.alé ']ale č,6.což bude mít dle názo,u §tavebnika jednožnačně pozitivní v|iv na životni pro§lředi a občany obce Détřichov.stavba haly č,8 je vybavena mode.nějšimi tgianolog'emi,na základě čehožje nepochybně šet.nější,halá á8jě situována lak,že je ve Větši vzdá]sn.sa:,d obytných zón ob§e Détňchov,tedy zatiž9ní hlukem spojeným § p,ovozem halý a připadnýft 2neiašténam oýzduši bude též ž pohledu oběan!] obce Dětňchov podstalné meaší.Dle názoru siávebnika s 9hlgdem na shora uvedené je lak i v zájm! obce Dětachov,<.> esp.jgjich obfunů,aby bylo dodatečné §lavebni povolena plo §tavbu haly č.8 vydáno.K samotným námilkám úča§lniki řizení: Námitky ób§e Dětňchov: Jak již uvedl stavebnik,s piedaoženýína nárnilkami ne§o.]hbsl a póvažuje je za nedúVodné Není p.ávdou,že by doš|o k nayýšeni...

Načteno

edesky.cz/d/2439180

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz