« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.9.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.9.2018
ZÁPIS
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rožnov,které se konalo dne 13.září 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Přítomni: Procházka Zbyněk,XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Bc.XXXXX XXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX Hosté: občané dle prezenční listiny
<br> Program schůze:
<br> 1) Zahájení schůze,schválení programu schůze
<br> 2) Jmenování zapisovatele,schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
<br> 4) Stavební úpravy chodníků v obci Rožnov — smlouva o poskytnutí finančních prostředků 5) Úprava č.2 rozpočtu roku 2018
<br> 6) Územní plán obce
<br> 7) Různé
<br> 8) Diskuze
<br> 9) Návrh usnesení
<br> 10) Závěr
<br> 1.Schůzi zahájil v 18:00 hodin starosta obce p.Zbyněk Procházka.Seznámil přítomné s programem schůze.Hlasování: pro 7.proti 0.zdržel se O <.>
<br> 2.Zapisovatelem dnešní schůze byla jmenována p.Pištová.Do návrhové komise byli navrženi p.Mervart a p.Pácalt a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p.Vanžůra a Ing.Andrejs.Hlasování: pro 7,proti 0,zdržel se 0 <.>
<br> 3.Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze.Zápis byl vypracován,řádně ověřen a zveřejněn na úředních deskách obce.Podání žádosti na realizaci komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Rožnov a Neznášov - úkol trvá <.>
<br> 4.Na základě Smlouvy č.1256/Bl/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2018 může obec Rožnov čerpat dotaci na plánovanou rekonstrukci chodniku.Jedná se o chodník v Rožnově,vúseku „autobusová zastávka — sokolovna“.Maximální výše nabízených finančních prostředků činí 1.150.000 Kč.Celkové náklady na zhotovení díla,dle uzavřené Smlouvy o dílo svysoutěženým dodavatelem,činí l.532.465 Kč.Rozdíl ve výši 382.465 Kč bude financován z prostředků obce a bude předmětem úpravy rozpočtu.Smlouva byla projednána,schválena a doporučena starostovi kpodpisu <.>
<br> Hlasováni: pro 7,proti 0,zdržel se O...

Načteno

edesky.cz/d/2352140

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz