« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.9.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.9.2018
USNESENÍ
<br> přijatá zastupitelstvem obce Rožnov na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 13.září 2018
<br> A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
<br> ] <.>
<br> program jednání zasedání dle předloženého návrhu
<br> 2.volbu návrhové komise: p.Mervart,p.Pácalt 3.4.smlouvu č.1256/Bl/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
<br> volbu ověřovatelů zápisu : p.Vanžůra,Ing.Andrejs
<br> infrastruktury na rok 2018,na akci „Stavební úpravy chodníků v obci Rožnov“ 3 pověřuje starostu jejím podpisem
<br> provedení rozvodu kabeláže a přípravy pro výstavbu veřejného osvětlení včetně založení chráničky pro budoucí práce ČEZ Distribuce firmou Chládek a Tintěra,Pardubice a.s <.>,na základě předložené nabídky ze dne 11.9.2018
<br> za omezení vlastnického práva na dotčených pozemcích obce Rožnov,v důsledku výstavby zařízení distribuční soustavy elektrické energie společností ČEZ Distribuce a za následné zřízení věcného břemene jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč za 1 brn dotčeného pozemku
<br> úpravu č.2 rozpočtu roku 2018,která je Přílohou č.1 zápisu
<br> smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.6DHM180307 s Povodím Labe,státní podnik & pověřuje starostu podpisem smlouvy
<br> B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
<br> I.2 <.>
<br> 3.4 <.>
<br> Návrhová komise : p.XXXXXX XXXXXXX
<br> Zbyněk Procházka,starosta obce
<br> kontrolu dříve přijatých usnesení
<br> informaci o plánované investici ČEZu — rekonstrukce rozvodů NN a stavu přípravy projektové dokumentace pro územní řízení pro nové veřejné osvětlení v Rožnově
<br> informaci o dokončení oprav chodníků v Neznášovč
<br> informaci o divadelním představení dne 22.9.2018
<br> Hlasování o přijatých usneseních : pro 7 členů,proti 0 členů,zdržel se 0 členů
<br> p.XXXXX XXXXXX
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.MM

Načteno

edesky.cz/d/2316866

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz