« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.7.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.7.2018
ZÁPIS
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rožnov,které se konalo dne 12.července 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Přítomni: Procházka Zbyněk,XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX.Bc.XXXXX J an,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX — příchod XX:XX hod.Hosté: občané dle prezenční listiny
<br> Program schůze:
<br> \) Zahájení schuze,schválení programu schůze
<br> 2) Jmenování zapisovatele,schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3) Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
<br> 4) Obec Rožnov — opravy chodníků a zpevněných ploch v obci
<br> 5) Úprava č.2 rozpočtu roku 2018
<br> 6) Různé
<br> 7) Diskuze
<br> 8) Návrh usnesení
<br> 9) Závěr
<br> ].Schůzi zahájil v 18:00 hodin starosta obce p.Zbyněk Procházka.Seznámil přítomné s programem schůze a navrhl vypustit zprogramu bod č.5 -— Uprava č.2 rozpočtu roku 2018.Hlasování: pro 6,proti 0,zdržel se 0.Program byl schválen <.>
<br> 2.Zapisovatelem byla jmenována p.Pištová,jako ověřovatelé zápisu byli navrženi lng.Pohl a Bc.Pišta.Do návrhové komise byli navržení Ing.Andrejs a p.Mervart.Hlasování: pro 6.proti 0.zdržel se 0 <.>
<br> 3.Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze.Zápis byl vypracován,řádně ověřen a zveřejněn na úředních deskách obce.Podání žádosti na realizaci komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Rožnov a Neznášov nebylo zatím provedeno,úkol trvá <.>
<br> 4.Starosta podrobně seznámil přítomné s průběhem stavby „Opravy chodníků a zpevněných ploch v Neznášově.Práce provádí vybraná firma Matex HK s.r.o <.>,se kterou byla podepsána Smlouva o dílo,s cenou 718355,- Kč bez DPH.Na tuto akci nebyla schválena žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje — Programu obnovy venkova a opravy jsou prováděny z vlastních zdrojů,z přebytků z hospodaření minulých let <.>
<br> Vpruběhu stavby,po rozebrání stávající chodníků jsou řešeny četné vícepráce,opravy poškozené kanalizace a kanalizačních vpustí,nutné odvodnění některých pozemků,rozšířeni pl...

Načteno

edesky.cz/d/2166426

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz