« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.7.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.7.2018
USNESENÍ
<br> přijatá zastupitelstvem obce Rožnov na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 12.července 2018
<br> A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
<br> l <.>
<br> program jednání zasedání dIe předloženého návrhu
<br> 2.volbu návrhové komise: Ing.Andrejs,p.Mervart 3.volbu ověřovatelů zápisu : Be.Pišta,lng.Pohl 4.pro akci „Opravy chodníků a zpevněných ploch v obci Rožnov - části Neznášov“,dle předložených
<br> rozpočtů s výkazy výměr,ze dne il.7.2018,objem víceprací v hodnotě 62 065,- Kč bez DPH a rozšíření rozsahu oprav o částku IQ?.766,- Kč bez DPH.Vzhledem k charakteru probíhajících oprav pověřuje zastupitelstvo starostu odsouhlasenim dalších případných víceprací až do výše 80 000,- Kč bez DPH a současně pověřuje starostu podpisem dodatku č.[ smlouvy o dílo ze dne 6.6.2018,uzavřené s dodavatelskou firmou Matex HK s.r.o <.>
<br> smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č.9.-"40-" 18301 80.-"Sj.-"FK,se Správou silnic Královéhradeckého kraje,Kutnohorská 59,Hradec králové a pověřuje starostu podpisem smlouvy
<br> B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
<br> Návrhová komise : Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Zbyněk Procházka.starosta obce
<br>.kontrolu dříve přijatých usnesení
<br> informaci o výsledku žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy chodníků v obciRožnov“ ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR
<br> informací o plánované investici ČEZu — rekonstrukce rozvodů NN a stavu přípravy projektové dokumentace pro územní řízení pro nové veřejné osvětlení v Rožnově
<br> informací o termínech blížících se komunálních voleb a nutnosti podání kandidátních listin
<br> Hlasování o přijatých usneseních : pro 7 členů,proti 0 členů,zdržel se 0 členů
<br> p.XXXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2166425

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz