« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Obecně závazná vyhláška obce Čermná ve Slezsku č. 3/2018 o místním poplatku ze psů (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV_3_2018_poplatek za psa.pdf [0,25 MB]
OBEC ČERMNÁ VE SLEZSKU
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška obce Čermná ve Slezsku č.3/2018
<br> o místním poplatku ze psů
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Čermná ve Slezsku se na svém zasedání dne 26.06.2018 usnesením
<br> č.28/8 usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
<br> závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Čermná ve Slezsku touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
<br> „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má
<br> trvalý pobyt nebo sídlo na území obce (dále jen „poplatník“).2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3
<br> Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> (1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den po dni,kdy se pes stal starším tří
<br> měsíců,nebo v den,kdy nabyl psa staršího tří měsíců <.>
<br> (2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši <,>
<br> která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého
<br> pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
<br> následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nově příslušné obci.4
<br> (3) Poplatková povinnost zaniká dnem,kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
<br> držitelem psa (např.úhynem psa,jeho ztrátou,darováním nebo prodejem),přičemž se
<br> poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc,ve kterém taková skutečnost nastala <.>
<br>
1
§ 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o místních poplatcích“)
2
§ 2 odst.1 zákona o m...

Načteno

edesky.cz/d/2122716


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz