« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 5.6.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 5.6.2018
ZÁPIS
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rožnov,které se konalo dne 5.června 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Přítomni: Procházka Zbyněk,XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXX,lng.Pohl J aromír,Bc.XXXXX XXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX Hosté: občané dle prezenční listiny
<br> Program schůze:
<br> 1) Zahájení schůze,schválení programu schůze
<br> 2) Jmenování zapisovatele,schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
<br> 4) Závěrečný účet obce,výsledek hospodaření a účetní závěrka obce Rožnov za rok 2017
<br> 5) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Obec Rožnov - opravy chodníků a zpevněných ploch v obci“
<br> 6) Osvětlení chodníků a komunikací v obci Rožnov — Dodatek č.1 Smlouvy o dílo
<br> 7) Sklad zahradního nářadí — Dodatek č.2 Smlouvy o dílo
<br> 8) Smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti,5 ČEZ Distribuce
<br> 9) Úprava č.1 rozpočtu roku 2018
<br> 10) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 — 2022
<br> 11) Různé
<br> 12) Diskuze
<br> 13) Návrh usnesení
<br> 14) Závěr
<br> 1.Schůzi zahájil v 18 hodin starosta obce p.Zbyněk Procházka Seznámil přítomné s programem schůze.Hlasování: pro 7.proti 0.zdržel se 0 <.>
<br> 2.Zapisovatelem byla jmenována p.Píštová,jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Bc.XXXXX a p.Pácalt.Do návrhové komise byli navrženi lng.Pohl a p.Vanžůra.Hlasováni: pro 7.proti 0.zdržel se 0 <.>
<br> 3.Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze.Zápis byl vypracován,řádně ověřen a zveřejněn na úředních deskách obce.Firmě Ateliér Jezbera s.r.o.Hradec Králové bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy podhledů a opravu střechy na sokolovně v Rožnově.Podání žádosti na realizaci komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Rožnov a Neznášov nebylo zatim provedeno,úkol trvá <.>
<br> 4.P.Pištová předložila ke schválení návrh závěrečného účtu za rok 2017,který shrnuje údaje o ročním hospodaření obce.N...

Načteno

edesky.cz/d/2090607

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz