« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Městský úřad Vítkov - Veřejná vyhláška (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška_1_ROČNÍ STANOVENÍ.pdf [1,16 MB]

MUVIXOOLSSQS
<br> \ Městský úřad Vítkov HlllllfllllllllIIIIIII|||llllllIlfllIllllllllllllllllllllllllIllHIl
<br> & Odbor služeb
<br> ) náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov
<br> vAš DOPIS ZN.: „ <,>
<br> ZE DNE: DLE ROZDELOVNIKU ČJ: MUVl 1591772018
<br> sp.ZNAČKA: os/zoomzolsfor
<br> VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXX
<br> TEL.: XXXXXXXXX
<br> FAX:
<br> E-MAIL: grigier©vitkovinfo
<br> DATUM: 08.06.2018
<br> V <.>,' v Verejna vyhlaska Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — silnicích II.a III.třídy v působnosti Městského úřadu ve Vítkově,jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností
<br> Městský úřad ve Vítkově,odbor služeb vykonávající podle ustanovení 5 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením % 124,odstavce 6,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,zákon o silničním provozu“),v y d á v á jako věcně & místně příslušný správní úřad na žádost Správy silnic Moravskoslezského kraje,příspěvkové organizace,střediska Opava,Joži Davida 2,747 06 Opava IČ: 0009571 1 podle ustanovení š 77 odstavce 1 písmena c),zákona o silničním provozu ve věci přechodné upravy provozu na pozemních komunikacích,toto stanovení:
<br> Městský úřad ve Vítkově,odbor služeb,po předchozím stanovisku příslušného orgánů Policie ČR,Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje,Dopravního inspektorátu,Hrnčířská 17,746 25 Opava č j.KRPT- 48289- 1/ČJ- 2017— 070606- PV ze dne 28.února 2017,vyhovuje žádosti ze dne 09 04.2018,kterou podala
<br> Správa silnic,Moravskoslezského kraje,příspěvková organizace,středisko Opava,Joži Davida 2,747 06 Opava IČ: 00095711 (dále jen „žadatel“) a tímto
<br> s ta n o v i žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle š 77 odstavce 1 písmena c),zákona o silničním provozu,spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na silnicích II.a III.třídy v působnosti Městského úřadu ve Vítkově jako obecního úřadu obce s rozšířenou
<br> působností v rozsahu:
<br> Místo : Vítkov včetně místních částí,Budišov nad.Budišovkou včetně místních částí,Cermná ve Slezsku,Svatoňovice,Staré Těchanovice včetně místní části,Kružberk včetně místní části <,>
<br> Kontaktní údaje: Město Vítkov: IČ: 00300870 Bankovní spojení: Úřední hodiny: www.vitkovjnfo ipodatclna©vitkovjnfo KB Opava,exp.Vítkov Po,St 8:00 4 11:30
<br> Tel.: 556 312 200 Fax: 556 312 255 č.ú.: 19-1323321/0100 12:00 -— 17:00
<br> Strana 2 (celkem 3)
<br> Nové Lublice,Moravice,Melč,Radkov včetně místní části,Větřkovice včetně místní části a Březová včetně místních částí <.>
<br> Casová rozpětí : - 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto stanovení
<br> Provedení : - přechodné dopravní značení podle vypracovaných obecných schémat řady B — „pracovní místa v obci“ a řady C — „pracovní místa mimo obec“ TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,schváleno Ministerstvem dopravy čj.21/2015-120-TN/1,ze dne 12.března 2015,s účinností od 01.dubna 2015 <.>
<br> Podmínky :
<br> 1.Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reí1exni úpravě podle normy ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436,zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 — 111.vydání,schváleno MD ČR čj.21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015.Umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilosti podle metodického pokynu MD SJ -PK pro oblast 114 — Provádění silničních a stavebních prací.Zábrany 22,24 budou za snížené viditelnosti řádně osvětleny <.>
<br> 2.Přenosné dopravní značky,světelné a akustické signály,dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí vždy tvořit ucelený systém spolu se stávající místní úpravou provozu <.>
<br> 3.Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření.Dále zajistí doplnění dopravního značení,dle pokynů zdejšího úřadu,pokud bezpečnost a plynulost silničního provozu si vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené dokumentace.Po ukončení dopravního opatření je žadatel povinen uvést dopravní značení do původního stavu <.>
<br> 4.V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením,je zdejší silniční správní úřad,Oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo přestupku podle zvláštního zákona <.>
<br> Zodpovědnou osobou za dodržení podmínek tohoto opatření se stanovuje Ing.XXXX XXXXXX,vedoucí střediska Opava Správy silnic Moravskoslezského kraje Ostrava <.>
<br> Odůvodnění :
<br> Žádosti ze dne 09.04.2018,zn.08844/SSMSK/OP-TSÚ/EM,kterou podala Správa silnic,Moravskoslezského kraje,příspěvková organizace,středisko Opava,Joži Davida 2,747 06 Opava IČ:00095 711 bylo vyhověno v plném rozsahu,při respektování podmínek stanovených zdejším úřadem a souhlasného stanoviska příslušného orgánů Policie...

Načteno

edesky.cz/d/2080298

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz