« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Závěrečný účet hospodaření Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2017 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet hospodaření Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2017.._.pdf [0,25 MB]

Závěrečný účet hospodaření Venkovského mikroregionu Moravice za rok
<br> 2017
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
<br> Obsahem tohoto závěrečného účtu jsou údaje:
<br> - o plnění příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby,viz.tabulka níže
- o některých dalších finančních operacích
- o vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
- o majetku Venkovského mikroregionu Moravice
- o zřízení nebo založení právnických osob
- ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen
<br> DSO) Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2017
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 a o stavu finančních prostředků k 31.12.2017
<br>
<br> Název položky
<br>
<br> Schválený
rozpočet (Kč)
<br> Upravený
rozpočet (Kč)
<br> Skutečnost
<br>
(Kč)
<br> Paragraf,položka,text
<br> PŘÍJMY
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br>
84 630,00 173 930,00 173 914,27
<br> 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br>
74 000,00 74 000,00 85 645,73
<br> 0000 Bez ODPA
<br>
158 630,00 247 930,00 259 560,00
<br> 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí
0,00 0,00 1 500,00
<br> 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
<br>
25 000,00 25 000,00 17 500,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n
<br>
25 000,00 25 000,00 19 000,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů
<br>
0,00 0,00 100,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech
<br> územní úrovně
0,00 0,00 100,00
<br>
<br> ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY CELKEM
<br>
183 630,00 272 930,00 278 660,00
<br> VÝDAJE
3639 5021 Platy zaměstnanců v pracovním
poměru
<br> 16 000,00 17 000,00 16 900,00
<br> 3639 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br>
1 000,00 1 000,00 0,00
<br> 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br>
5 000,00 37 000,00 36 709,00
<br> 3639 5139 Nákup materiálu j.n <.>
<br>
10 000,00 9 000,00 0,00
<br> 3639 5161 Poštovní služby
<br>
1 000,00 1 000,00 53,00
<br>
<br> 3639 5163 Služby peněžních ústavů
<br>
0,00 0,00 0,00
<br> 3639 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a
kom.technologiemi
<br> 10 000,00 10 000,00 6 621,05
<br> 3639 5169 Nákup ostatních služeb
<br>
200 000,00 238 500,00 237 733,00
<br> 3639 5175 Pohoštění
<br>
2 000,00 2 000,00 673,00
<br> 3639 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
<br>
0,00 0,00 0,00
<br> 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu
<br> 1 000,00 1 000,00 100,00
<br> 3639 5901 Nespecifikované rezervy
<br>
0,00 0,00 0,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br>
246 000,00 316 500,00 298 789,05
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů
<br>
3 000,00 3 000,00 2 326,60
<br> 6310 5901 Nespecifikované rezervy
<br>
4 630,00 4 630,00 0,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
<br> 7 630,00 7 630,00 2 326,60
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům
<br>
0,00 0,00 100,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech
územní úrovně
<br> 0,00 0,00 100,00
<br> 6402 5367 Výdaje z finančního vypořádání
minulých let mezi obcemi
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let
<br>
0,00 0,00 0,00
<br>
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE CELKEM
<br>
<br> 253 630,00 324 130,00 301 215,65
<br> SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU -70 000,00 -51 200,00 -22 555,65
TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ – změna stavu
<br> krátkodobých prostředků na bank.účtech
70 000,00 51 200,00 22 555,65
<br>
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 70 000,00 51 200,00 22 555,65
<br> STAV A OBRAT NA BANKOVNÍM ÚČTU Počáteční
stav k
<br> 1.1.2017
<br> Konečný stav
<br> k 31.12.2017
<br> Změna stavu
<br> bankovních
<br> účtů
Základní běžný účet
<br> 59 771,38 37 5215,73 25 555,65
<br>
<br>
<br>
<br> Komentář k závěrečnému účtu :
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Venkovský mikroregion Moravice zahájil svou činnost 9.5.2005,a to
<br> transformací ze zájmového sdružení dvaceti právnických osob - obcí.Předmětem činnosti je
<br> realizace strategie rozvoje mikroregionu,zejména v oblasti ekonomického rozvoje,rozvoje
<br> venkova a rozvoje cestovního ruchu,ochrany životního prostředí,propagace regionu <,>
<br>
<br> vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku.DSO může
<br> vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.Za předmět činnosti DSO se považují i takové akce a
<br> aktivity,které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí,ale pouze některých
<br> z nich <.>
<br>
<br> V roce 2017 byly DSO přijaty členské příspěvky od obcí svazku ve výši 5,- Kč za každého
<br> trvale hlášeného občana své obce.Částka byla rozpočtována ve výši 84 630,00 Kč.Všechny
<br> obce svazku členský příspěvek v daném roce uhradily <.>
<br>
<br> V roce 2017 byly přijaty jen neinvestiční transfery od krajů.Tyto byly použity na schválené
<br> dotační akce (Projektový manažer Venkovského mikroregionu Moravice) <.>
<br>
<br> DSO v roce 2017,kromě finančních prostředků (oběžných aktiv) vedených na běžném účtu u
<...

Načteno

edesky.cz/d/2078059

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz