« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 5.6.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 5.6.2018

A)
<br> 74.9%?pr
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12.13 <.>
<br> B) 1.2 <.>
<br> 3 <.>
<br> Návrhová komise : Ing.J aromír Pohl
<br> USNESENÍ
<br> přijatá zastupitelstvem obce Rožnov na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 5.června 2018
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje :
<br> program jednání zasedání dle předloženého návrhu
<br> volbu návrhové komise: Ing.Pohl,p.Vanžůra
<br> volbu ověřovatelů zápisu : Bc.Pišta,p.Pácalt
<br> závěrečný účet obce za rok 2017 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením
<br> výsledek hospodaření obce ve výši : 1.861.644,50 Kč
<br> účetní závěrku za rok 2017,protokol o schválení účetní závěrky je Přílohou č.1 zápisu
<br> výsledek výběrového řízení na akci „Opravy chodníků a zpevněných ploch v obci Rožnov“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
<br> uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 14.12.2017 mezi obcí Rožnov a firmou JAN — PRO,s.r.o.Hořice,na akci Projektová dokumentace - Osvětlení chodníků a komunikaci v obci Rožnov a pověřuje starostu podpisem dodatku
<br> uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.12.2016 mezi obcí Rožnov & firmou MATEX HK s.r.o.a pověřuje starostu podpisem dodatku
<br> smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IP-12-2008881/V Bf2 — Rožnov — přípojka knn p.č.704,5 ČEZ Distribuce,a.s.a pověřuje starostu podpisem smlouvy
<br> smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-2015013/VB/2 — Rožnov — knn vedení 121/13,5 ČEZ Distribuce,a.s.a pověřuje starostu podpisem smlouvy
<br> úpravu č.1 rozpočtu roku 2018,která je Přílohou č.2 zápisu
<br> podle 5 67 & © 68 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,pro volby do zastupitelstva
<br> obce Rožnov,pro volební období 2018 až 2022,počet 7 volených členů zastupitelstva
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
<br> kontrolu dříve přijatých usnesení
<br> informaci o výsledku žádosti o dotaci na akci „Opravy chodníků & zpevněných ploch v obci Rožnov“ 2 dotačního fondu Královéhradeckého kraje
<br> informaci o plánované investici ČEZu — rekonstrukce rozvodů NN a stavu přípravy projektové dokumentace pro územní řízení pro nové veřejné osvětlení v Rožnově
<br> informaci o žádosti obce Habřina na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje z důvodu zamýšlené investice do nového vrtu pro zásobování vodou
<br> Hlasování o přijatých usneseních : pro 7 členů,proti 0 členů,zdržel se 0 členů
<br> p.XXXXXX XXXXXXX
<br> Zbyněk Procházka,starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/2071216

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz