« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Závěrečný účet za rok 2017 (5 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÚ_2018.pdf [6,30 MB]

strana 1 / 23
<br>
<br> Obec Čermná ve Slezsku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 31.12.2017
<br>
<br>
Str.1
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00849707
<br> název Obec Čermná ve Slezsku
<br> ulice,č.p.81
<br> obec Obec Čermná ve Slezsku
<br> PSČ,pošta 74901
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 556300023
<br> fax 556300023
<br> e-mail oucermna@c-box.cz
<br> WWW stránky www.cermnaveslezsku.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br> Obec Čermná ve Slezsku nemá hospodářskou činnost <.>
Obec Čermná ve Slezsku nemá zřízen sociální fond
Obec Čermná ve Slezsku nemá zřízenou příspěvkovou organizaci
Obec Čermná ve Slezsku nemá založenou žádnou organizaci ani žádné majetkové podíly v jiných právnických organizacích
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Příloha č.1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu –FIN 2-12
Příloha č.2 – Rozvaha
Příloha č.3 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha č.4 - Příloha
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 4 162 000,00 5 013 760,00 5 014 304,42
<br> Nedaňové příjmy 531 450,00 654 639,00 654 018,50
<br> Kapitálové příjmy 50 000,00 61 500,00 61 432,00
<br> Přijaté transfery 105 500,00 770 593,00 775 593,00
<br> Příjmy celkem 4 848 950,00 6 500 492,00 6 505 347,92
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.780 000,00 1 073 500,00 1 073 581,43
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 18 000,00 28 500,00 28 362,41
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 100 000,00 100 000,00 98 816,47
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 898 000,00 1 202 000,00 1 200 760,31
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000,00 1 051 500,00 1 051 518,99
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 900 000,00 1 051 500,00 1 051 518,99
<br> 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 1 798 000,00 2 253 500,00 2 252 279,30
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 2 135 000,00 2 135 341,57
<br> 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 800 000,00 2 135 000,00 2 135 341,57
<br> 122a3 Zvl.daně a popl.ze zboží a služeb v tuzemsku
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 800 000,00 2 135 000,00 2 135 341,57
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 17 160,00 17 160,06
<br> 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 17 160,00 17 160,06
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shrom.<.>.<.>.komun.odpadů 140 000,00 113 000,00 113 114,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 6 100,00 6 100,00
<br> 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 145 000,00 119 100,00 119 214,00
<br> 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 2 600,00
<br> 136 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 2 600,00
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 164 000,00 164 260,00 165 382,88
<br> 1511 Daň z nemovitostí 400 000,00 461 000,00 461 300,67
<br> 151 Daně z majetku 400 000,00 461 000,00 461 300,67
<br> 15 Majetkové daně 400 000,00 461 000,00 461 300,67
<br> 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 162 000,00 5 013 760,00 5 014 304,42
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 390 450,00 234 480,00 234 911,50
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč.prod) 280 500,00 280 128,00
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 390 450,00 515 980,00 516 039,50
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 33 059,00 33 059,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí 31 000,00 50 000,00 49 706,00
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 111 000,00 83 059,00 82 765,00
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.501 450,00 599 039,00 598 804,50
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000,00 3 000,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 3 000,00 3 000,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 3 000,00 3 000,00
<br> 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 30 000,00 52 600,00 52 214,00
<br> 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 30 000,00 52 600,00 52 214,00
<br> 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 30 000,00 52 600,00 52 214,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 531 450,00 654 639,00 654 018,50
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 61 500,00 61 432,00
<br> 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 50 000,00 61 500,00 61 432,00
<br> 31 ...

Příloha č. 3 [0,10 MB]

Licence: DA3Z XCRGUVXA / VXA (01012017 / 22112017)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 00849707
Název: Obec Čermná ve Slezsku 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 5 563 462,00    5 787 140,75   
<br> I.Náklady z činnosti 5 507 788,00    5 759 014,75   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 618 784,29    610 874,05   
<br> 2.Spotřeba energie 502 346 205,11    198 788,23   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504 126 675,93       
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 16 585,00    2 976,60   
<br> 9.Cestovné 512 12 018,00    9 907,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513        
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 1 022 765,33    2 132 732,47   
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 767 273,00    1 523 648,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 424 593,00    337 501,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525        
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 3 536,00    1 878,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 9 181,00    8 092,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 27.03.2018 13h43m10s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGUVXA / VXA (01012017 / 22112017)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548        
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 626 254,00    622 412,00   
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
<br> 31.Prodané pozemky 554 80 432,00    137 574,00   
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555        
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 131 768,60-   89 932,40   
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 314 787,00       
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 201 416,94    59 134,00   
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 69 050,00    23 565,00   
<br> II.Finanční náklady        
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561        
<br> 2.Úroky 562        
<br> 3.Kurzové ztráty 563        
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569        
<br> III.Náklady na transfery 71 674,00    7 786,00   
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 71 674,00    7 786,00   
<br> V.Daň z příjmů 16 000,00-   20 340,00   
<br> 1.Daň z příjmů 591     16 000,00   
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 16 000,00-   4 340,00   
<br> B.Výnosy celkem 6 380 468,37    5 833 004,19   
<br> I.Výnosy z činnosti 884 441,56    914 587,00   
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 193 008,00    368 475,00   
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 1 000,00       
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603 110 498,50    155 366,00   
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604 280 128,00       
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 605 2 600,00    2 430,00   
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 606 199 615,00    225 146,00   
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 17 160,06    47,00   
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642        
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
<br> 27.03.2018 13h43m10s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 3
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGUVXA / VXA (01012017 / 22112017)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644        
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647 80 432,00    152 183,00   
<br> 16.Čerpání fondů 648        
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649     10 940,00   
<br> II.Finanční výnosy 73 205,33    31 695,00   
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
<br> 2.Úroky 662        
<br> 3.Kurzové zisky 663        
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 73 205,33    31 695,00   
<br> 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669        
<br> IV.Výnosy z transferů 547 491,12    282 570,71   
<br> 2.Výnosy ...

Příloha č. 2 [0,11 MB]

Licence: DA3Z XCRGURXA / RXA (06042017 / 22112017)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 00849707
Název: Obec Čermná ve Slezsku 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 31 847 901,75  8 049 890,09  23 798 011,66  22 655 312,41 
<br> A.Stálá aktiva 26 584 740,56  7 853 727,09  18 731 013,47  18 511 232,14 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 57 447,90  57 447,90     
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 447,90  57 447,90     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 26 486 206,66  7 796 279,19  18 689 927,47  18 474 432,14 
<br> 1.Pozemky 031 2 605 065,10    2 605 065,10  2 535 551,77 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 20 269 208,59  5 324 285,12  14 944 923,47  14 739 248,47 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 608 746,55  557 407,65  1 051 338,90  1 111 031,90 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 914 586,42  1 914 586,42     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 88 600,00    88 600,00  88 600,00 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 27.03.2018 13h42m 9s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGURXA / RXA (06042017 / 22112017)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067        
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 41 086,00    41 086,00  36 800,00 
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 41 086,00    41 086,00  36 800,00 
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
<br> B.Oběžná aktiva 5 263 161,19  196 163,00  5 066 998,19  4 144 080,27 
<br> I.Zásoby        
<br> 1.Pořízení materiálu 111        
<br> 2.Materiál na skladě 112        
<br> 3.Materiál na cestě 119        
<br> 4.Nedokončená výroba 121        
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122        
<br> 6.Výrobky 123        
<br> 7.Pořízení zboží 131        
<br> 8.Zboží na skladě 132        
<br> 9.Zboží na cestě 138        
<br> 10.Ostatní zásoby 139        
<br> II.Krátkodobé pohledávky 1 543 242,98  196 163,00  1 347 079,98  1 526 886,38 
<br> 1.Odběratelé 311 95 514,00    95 514,00  161 106,00 
<br> 2.Směnky k inkasu 312        
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 105 060,00    105 060,00  98 780,00 
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 229 939,00  196 163,00  33 776,00  136 393,40 
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 15 702,00    15 702,00  22 202,00 
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
<br> 8.Pohledávky z přerozdělených daní 319        
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335        
<br> 10.Sociální zabezpečení 336        
<br> 27.03.2018 13h42m 9s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 5
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGURXA / RXA (06042017 / 22112017)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 11.Zdravotní pojištění 337        
<br> 12.Důchodové spoření 338        
<br> 13.Daň z příjmů 341        
<br> 14.Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343        
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346        
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        
<br> 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361        
<br> 24.Pevné termínové o...

Příloha č. 4 [0,11 MB]

Licence: DA3Z XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 00849707
Název: Obec Čermná ve Slezsku 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.81 ulice, č.p <.>
<br> obec Obec Čermná ve Slezsku obec
<br> PSČ, pošta 74901 PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00849707 hlavní činnost
<br> právní forma vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 556300023
<br> fax 556300023
<br> e-mail oucermna@c-box.cz
<br> WWW stránky www.cermnaveslezsku.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Ing <.>,Mgr. Alena Vašková Milan Baroň
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2018, 8h30m24s
<br> 21.02.2018 8h30m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 17
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 553/1991 Sb <.>, o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb <.>, a ČÚS 701-710
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje o dopisech čtvrtletně, o oprávkách účtuje új jednou ročně, vždy k 31. 12. účetního roku <.>
<br> 21.02.2018 8h30m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 17
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 305 045,00  465 661,00 
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902    
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 305 045,00  465 661,00 
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 574 649,00  342 784,00 
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 231 865,00   
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 342 784,00  342 784,00 
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916    
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923    
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924    
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925    
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926    
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 296 576,45  296 576,45 
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931    
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933    
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934    
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939    
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941    
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942    
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 296 576,45  296 576,45 
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944    
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945    
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947    
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948    
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů    
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951    
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952    
<br> 21.02.2018 8h30m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 17
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ...

Příloha č. 1 [0,16 MB]

Licence: DA3Z XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Čermná ve Slezsku 
81
<br> 74901  Obec Čermná ve Slezsku
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 780 000,00  1 073 500,00  1 073 581,43  137,64 100,01
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 18 000,00  28 500,00  28 362,41  157,57 99,52
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100 000,00  100 000,00  98 816,47  98,82 98,82
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000,00  1 051 500,00  1 051 518,99  116,84 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00  2 135 000,00  2 135 341,57  118,63 100,02
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond   17 160,00  17 160,06  ****** 100,00
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom <.>,<.>. a odstr. kom. odpadu 140 000,00  113 000,00  113 114,00  80,80 100,10
0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00  6 100,00  6 100,00  122,00 100,00
0000 1361 Správní poplatky 3 000,00  3 000,00  2 600,00  86,67 86,67
0000 1381 Daň z hazardních her 16 000,00  25 000,00  26 408,82  165,06 105,64
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00  461 000,00  461 300,67  115,33 100,07
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 30 000,00  52 600,00  52 214,00  174,05 99,27
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   27 182,00  27 182,00  ****** 100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 73 500,00  73 500,00  73 500,00  100,00 100,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 32 000,00  208 184,00  208 184,00  650,58 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů   109 000,00  109 000,00  ****** 100,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu   352 727,00  352 727,00  ****** 100,00
<br> 0000 Bez ODPA 4 297 500,00  5 836 953,00  5 837 111,42  135,83 100,00
<br> 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 330 000,00  154 500,00  154 174,00  46,72 99,79
<br> 1031 Pěstební činnost 330 000,00  154 500,00  154 174,00  46,72 99,79
<br> 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)   280 500,00  280 128,00  ****** 99,87
<br> 2141 Vnitřní obchod   280 500,00  280 128,00  ****** 99,87
<br> 27.03.2018 13h35m54s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 16
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00  10 000,00  10 162,00  101,62 101,62
3111 2321 Přijaté neinvestiční dary   3 000,00  3 000,00  ****** 100,00
<br> 3111 Mateřské školy 10 000,00  13 000,00  13 162,00  131,62 101,25
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450,00  280,00  280,00  62,22 100,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 450,00  280,00  280,00  62,22 100,00
<br> 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 25 000,00  50 000,00  49 706,00  198,82 99,41
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 25 000,00  50 000,00  49 706,00  198,82 99,41
<br> 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 6 000,00     
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 000,00     
<br> 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků   1 000,00  1 000,00  ****** 100,00
<br> 3632 Pohřebnictví   1 000,00  1 000,00  ****** 100,00
<br> 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti   1 000,00  1 000,00  ****** 100,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00  32 059,00  32 059,00  40,07 100,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00  61 500,00  61 432,00  122,86 99,89
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.130 000,00  94 559,00  94 491,00  72,69 99,93
<br> 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00  55 500,00  55 489,50  110,98 99,98
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000,00  55 500,00  55 489,50  110,98 99,98
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   14 200,00  14 806,00  ****** 104,27
<br> 6171 Činnost místní správy   14 200,00  14 806,00  ****** 104,27
<br> 6330 4140 Převody z vlastních fondů přes rok     5 000,00  ****** ******
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně     5 000,00  ****** ******
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 848 950,00  6 500 492,00  6 505 347,92  134,16 100,07
<br> 27.03.2018 13h35m54s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 16
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 1019 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod...

Načteno

edesky.cz/d/2071189

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz