« Najít podobné dokumenty

Město Sušice - Akademický výzkum - Proměny české společnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Akademický výzkum - Proměny české společnosti

Akademie věd
Ceské republiky MEDIAN
<br> výzkum TRHU,MÉDIÍ A vEŘEJNÉHo MINÉNi
Národních hrdinů 73,190 12 Praha g
<br> _-/ tel.: +ć,20 225301 111
e-rnaıil: mediaı'ı@rnegian.cz
_› SPOLEČNOSTI WWW 'a
<br>
<br> Vážená paní starostko,vážený pane Starosto <,>
<br> Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s českou nezávislou výzkumnou společností MEDIAN provádí
prestižní šetření Proměny české Společnosti (wwwpromenyceskespolecnosticz).Nejedná se o komerční <,>
ale 0 významný akademický/vědecký výzkum,který patří k největším sociologickým projektům v české
historii.Zadavatelem jsou kromě Sociologického ústavu AV ČR také pracoviště Masarykovy univerzity
v Brně a Univerzity Karlovy v Praze.Výzkum financuje Grantová agentura ČR <.>
<br> Cílem výzkumu je získat dosud chybějící informace o životních podmínkách a postojích českých
domácností.Výzkum bude sloužit českým i zahraničním vědcům k rozvoji sociologickěho,politologického
a ekonomického poznání.Bude také zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřování české společnosti <.>
Může tak pomoci zhodnotit dopady veřejných politik a přispět kjejich efektivnějšímu vytváření <.>
<br> Abychom Získali reprezentativní obrázek 0 názoru Čechů a Češek,je důležité dotazovat náhodně vybrané
domácnosti.Některé domylbyty ve Vaší obci byly náhodně vybrány,aby se domácnosti vnich
<br> Zúčastnin tohoto výzkumného šetření.Jako poděkování za strávený čas dostanou odměnu ve výši
<br> 500 - 1100 Kč.Dotazování ve většině domácností trvá 1-2 hodiny (odměna i délka dotazování Se odvíjí od
velikosti domácnosti)
<br> Vzhledem ke snižující Se ochotě obyvatel participovat i vprospěšných socioloqických šetřeních by
<br> realizací velmi pomohlo,kdyby Vaše obec vydala stručnou zprávu o konání výzkumu v lokálním tisku <,>
na `.rvebu obce.zprávu oznámila na schůzi s obyvateli.popř.v místním rozhlase či šetření podpořila
i dalšími způsoby <.>
<br> Tazatelě navštíví vybrané domácnosti ve Vaší obci vobdobí 1.8.- 31.8.2015.Dotazování probíhá
osobním rozhovorem se členy domácností.Otázky se týkají každodenního života,hodnot a názorů
Českých domácností,nevztahují se konkrétně k Vaší obci.Odpovědijsou zcela anonymní,všechny Údaje
budou použity pouze v rámci souhrnných údajů aje vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací <.>
Svou Účastí ve výzkumu Se domácnosti k ničemu nezavazují <.>
<br>
<br> Agentura MEDIAN,která realizuje Sběr dat,je členem sdružení českých výzkumných agentur SllVÉAR
(Www.simar.cz) a dodržuje všechna etická pravidla pro realizaci výzkumů <.>
<br> Pokud Si přejete získat další informace o výzkumu,kontaktujte agenturu MEDIAN na telefonním čísle
225 301 300.Veškeré otázky Vám rádi zodpovíme.Můžete také napsat zprávu na adresu
<br> promeny.spolecností@median.cz <.>
lřf'íoě'jW
<br> RNDr.XXXXX XXX elecký,CSc.Mgr.et Mgr.XXXXXX XXXXXX
<br> ěho Ústavu AV ČR,v.v.i.ředitel sociálního a politického výzkumu
společnosti MEDFAN,s.r.o <.>
<br> Děkujeme Vám za Vaši řípaclnou pomoc <,>
<br>
<br>
<br>
ředitel Sociologi
<br> www.promenyceskespolecnosti.cz
1/11
<br> Akademie vèd J PROMÉNY I
České re ublik iii ČESKÉ Q
p y ---› SPOLEČNOSTI M E D I A N
<br>
<br> Příloha: Příklad článku do novin/ na web obce
<br> Přispějte do významného výzkumu české společnosti,za rozhovor odměna
<br> Vybrané domácnosti našeho města I městské části budou přizvány kúčasti na významném
vědeckém výzkumu,který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti.Výzkum
Proměny české společnosti připravili odborníci zAkademie věd ČR a Masarykovy univerzity a
bude v něm osloveno 10000 náhodně vybraných domácností Zcelé ČR.Dotazování realizují
vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN.Vybrané domácnosti vnašem městě l městské části by
měli navštívit poprvé vterrnínu 1.8.- 31.8.2015 a pak znovu v dalších termínech až do konce října
<br> 2015
<br> Za rozhovor odměna
<br> Účast v šetření bude spojená 5 finanční odměnou.Domácnost Si Za hodinu až dvě vyplňování
dotazníků vjednorrı roce vydělá 500 - 1100 korun (v závislosti na typu domácnosti).Do výzkumu
může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících z,letech <.>
<br> Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce.Poznatky budou sloužit
českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky.Nové
šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázkyjako např.:
<br> I Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možnéjejich
situaci nějak zlepšit? `
<br> 0 Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností,koho zasáhnou nejvíce a na
které skupiny obyvatel by se tak měla Zaměřit sociální politika?
<br> I Jak Se lidé vyrovnávají s přechodem do důchodu ajak sejim při tom mění životní Úroveň?
<br> I Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a sjakými problémy Se při tom
potýkají?
<br> 0 Potřebuji se Češi stěhovat za prací ajakjim to usnadnit?
<br> www.promenyceskespolecnosti.cz
<br> 1/1

Načteno

edesky.cz/d/193859

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz