« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu

<.> STÁTNÍ
<br> STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 10241113.130 00 Praha 3 - Žižkov.IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774
<br> $$me Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Kydlinovská 245,503 01 Hradec Králové _ Váš dopis zn.: IČ.00212981 Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 1980842018183
<br> Obecní úřad Rožnov Rožnov 72
<br> Spisová zn.: „ _ Vyřizuja; v_ Bar-tové 551 01 Jaromer1 Tel.: 727 927 460
<br> ID DS: z49per3
<br> E—mail; v.bartova©spucr.cz
<br> Datum: 23.4.2018
<br> Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k progachtovániígronáimu
<br> V příloze Vám zasíláme nabídku k grogachtováníl pronájmu pozemků ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad a žádáme Vás o její zveřejnění na úřední desce a na elektronická úřední desce Vašeho úřadu dne 2.5.2018.Uvedenou nabídku sejměte z úřední desky ízelektronické úřední desky po uplynutí 30 denní lhůty <.>
<br> Žádáme Vás o potvrzení dne vyvěšení a dne sejmutí této nabídky <.>
<br> Společně s nabídkou k propaohtováníipronájmu zveřejněte rovněž informace pro zájemce o užívání,které zasíláme v příloze <.>
<br> Uplatní-Ii žadatelé své žádosti vdané nabídce,musí být doručeny na naše pracoviště v Hradci Králové písemně nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu v termínu nejpozději do 30 kalendářních dní po datu zveřejnění <.>
<br> Pro případné zájemce zasíláme formulář žádosti o užívání <.>
<br> Státní pozemkový úřad si vyhrazuje právo vodůvodněnych případech od pachtulnájmu odstoupit <.>
<br> Další termín zveřejnění nabídky nepronajatého majetku bude dne 1.8.2018 <.>
<br> Děkujeme.S pozdravem
<br> Bc.XXXXX XXXXX
<br> vedoucí oddělení správy majetku státu Krajského pozemkového úřadu
<br> pro Královéhradecký kraj
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Stolní pozemkový úřad | Husinecká 10241110 | 130 00 Praha 3 - Žižkov 1 IČ 01312774 ! DIČ 122013121“ | www spucr cz
<br> F STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ
<br>,Sídlo: Husinecká 1024/118.130 00 Praha 3 - ŽÍŽKOV,íČO; 01312774.DIČ: CZ 01312774 BĚŽEDMKOW Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Kydlinovská 245,503 01 Hradec Králové
<br> Za správnost: V.Bartova'
<br> Slální pozomkavy úřad | Husinecká 11124111: | 130 00 Praha a - Zizkov | EC.01312714 | orc czomzru | wwwspucr ::
<br> F Sídlo: Praha 3,Husinecká 1024I11a,PSČ 130 00 STÁTNÍ _ IC: 01312774,orc: czo1312774 PUZEM KOVY
<br> ÚŘAD Nabídka pozemků k pronájmu.KPÚ pro Královéhradecký kraj Kydlinovská 245.Hradec Králové.50301 _ _ Parcela Výměra [m2] Parcelní skupina Kultura čp:; Ešštupu Neznášov 255 ! 1 l 0 824 Katastr nemovitostí- pozemkové ostatní plocha Ne Ano Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> Seslaveno dne: 23.dubna 2018 v 13:24:57 Strana 1 11
<br> žÁoosr
<br> o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu,se kterou je příslušný
<br> hospodaHtSPÚ,Evidenční číslo SPU:
<br> |.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE 1.Fyzická osoba:
<br> Příjmení Jméno Titul r.č.* Adresa trvalého pobytu: Obec Ulice Č.p.PSC ** Státní občanství Rodinný stav Tel.ID DS E-mail Osoba oprávněné jednat za žadatele: Příjmení Jméno Titul r.č.* Adresa pro doručování: Obec Ulice Č.p.PSČ Pozn.: Pňložte prosím úředně ověřenou Plnou moc ' osoby,které nemají přiděleno rodné číslo.vyplňují datum a XXX narození "vyplňuje se v případě,že jde o pronájem manželům či zájemcům o pronájem vystupujícím ve shodě 2.Právnická osoba: Název: Adresa sídla: Obec Ulice PSČ IČO DIČ Tel.ID DS E-maii Adresa pro doručování: Obec Ulice Č.p.PSČ Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu: Příjmení Jméno Titul Funkce
<br> ||.SPECIFIKACE NEMOVITÝCH věci
<br> Druh evidence
<br> Druh pozemku
<br> Obec Katastrální území Graf.Jiné (budovy)
<br> KN EN PK příděl k.ú.Parcelní číslo
<br> Pozn.: Vpňpadě většího počtu nemovitosíípoužrjle volný lisi Seznam pozemků (budov) požadovaných do užívání - viz příloha
<br> |||.SPECIFIKACE ÚČELU užívAui
<br> - za účelem provozování zemědělské činnosti.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- za účelem provozování drobné zemědělské činnosti.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -přídomovnízahrada.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- k rekreaci.<.>
<br> - jiné nezemědělské využítí (přesně specrfkovat)
<br> - "k podnikání.<.> - za účelem umístění reklamního zařizení“.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- ostatni.<.>
<br> Žadatel prohlašuje,že výše uvedenouíé nemovitouíě věcíi již užívá od.<.> <.>
<br> (přesné datum),doposud neužívá.Skrtněte nehodící se <.>
<br> IV.SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb.<.> o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 20181679 (GDPR),timto informuje subjekt osobních údajů,že jeho uvedené osobní údaje zpracovává pro účely realizace vý...

Načteno

edesky.cz/d/1870602

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz