« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Veř.vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 - zpřístupnění předpisného seznamu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veř.vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 - zpřístupnění předpisného seznamu

na
<br> Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové
<br> Horova 17 _ dne seo oz XXXXXX KRÁLOVE Cj.: XXXXXX/XX/XXXX-XXXXX-XXXXXX Elektronicky podepsáno
<br> XX.04.2018
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX ředitel odboru
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 9 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád.ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018
<br> je na všech územních pracovištích (s výjimkou Územního pracoviště v Nové Pace) Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin úterý od 8:00 do 15:30 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin pátek od 8:00 do 14:00 hodin
<br> Územním pracovišti v Nové Pace ve dnech pondělí,středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.899490/18/2700-11460-608125 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFR-D-23,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš- tích finančních úřadů.zveřejněném ve Finančním Zpravodaji č.1/2016 a
<br> na internetových stránkách Finanční správy http:/!www.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXXXX XXXXXXX ředitel odboru
<br> Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br> Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň : nemovitých věcí v roce 2018
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí,u nichž na zdaňovací období roku 2018 došlo ke změně výše dané oproti předchozímu roku,případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání,sděluje místně příslušný ňnanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy,kteréjsou zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu <.>
<br> Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní působnosti,tj.za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu.Hromadně předpisné seznamy zpřístupní příslušně linančnl úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce května 2018.Informace o době,kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout,zveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou,kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a Způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Vyhlášky flnančnlch úřadů 0 zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji.Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně <.>
<br> Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.Za den doručení hromadného předpisněho seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění <.>
<br> Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení,a to i před jeho doručením.Odvolání se podává u správce daně,jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.Podané odvolání nemá odkladný účinek <.>
<br> Poplatnlkům neuvedeným na hromadném předpisněm seznamuje daň z nemovitých věcí stanovena podle zákona o XXXX z nemovitých věcl ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodně s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem,anebo je oznámena platebním výměrem v případě,že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané <.>
<br> Splatnost daně z nemovitých věcí
<br> Stanovená daň z nemovitých věci je splatná:
<br> a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách,a to nejpozději do 31.srpna a do 30.listopadu zdaňovacího období <,>
<br> b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách,a to nejpozději do 31.května a do 30.listopadu zdaňovacího období <.>
<br> Nepřesahne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč,je splatná najednou.a to nejpozději do 31.května zdaňovacího období.Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce <.>
<br>.Je-ti daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznané daňovým subjektem,nebo je-Ii daň stanovená podle 5 13a odst.2 zákona o XXXX z nemovitých věcí vyšší než poslední známé daň,a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula,je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu.Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovena z moci úřední.Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení <.>
<br> 25 MF-Inf 15- vzorč.9
<br> Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí Informace k zasíl...

Načteno

edesky.cz/d/1814549

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz