« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Obecně závazná vyhláška č. 3//2017, o místních poplatcích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 3//2017, o místních poplatcích

OBEC NERATOV,IČ 00580686
Obecně závazná vyhláška č.3//2017 <,>
<br> o místních poplatcích
<br> Zastupitelstvo obce Neratov se na svém zasedání dne 20.12.2017 usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> ČÁST I <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Neratov zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
<br> a) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt <,>
b) poplatek za užívání veřejného prostranství <,>
c) poplatek ze vstupného <,>
d) poplatek z ubytovací kapacity <,>
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> ČÁST II <.>
<br> poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
<br> Čl.2
Předmět poplatku,poplatník a plátce poplatku
(1) Předmět poplatku,osobu poplatníka a plátce poplatku stanoví § 3 o místních poplatcích.5
Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu.Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu <.>
(2) Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky <.>
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu,<.> 6
Čl.4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu,není-li tento dnem příchodu 10,00 Kč <.>
(2) Paušální částka za osobu činí:
a) týdenní paušální částka 50,00 Kč
b) měsíční paušální částka 200,00 Kč
<br> Čl.5
Splatnost poplatku
(1)
Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 31.prosince příslušného kalendářního roku <.>
(2)
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1,je poplatek splatný nejpozději do 15.dne měsíce,který následuje po měsíci,ve kterém poplatková povinnost vznikla <.>
<br> Čl.6
Osvobození a úlevy
Osvobození od placení poplatku stanoví § 3 zákona o místních poplatcích.7
ČÁST III <.>
poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl.7
Předmět poplatku,poplatník
<br> (1) Předmět poplatku a osobu poplatníka stanoví § 4 zákona o místních poplatcích 8
Čl.8
Veřejné prostranství
<br> Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
p.p.č.<.> 477/1 náves Neratov
p.p.č.477/3 náves Neratov
<br> p.p.č.477/4 náves Neratov
<br> p.p.č.479 komunikace k Opatovickému kanálu
<br> p.p.č 124/2 náves Neratov
<br> p.p.č.489/1 komunikace IV.tř.koupaliště
<br> p.p.č.489/2 komunikace IV.tř.Novinsko
<br> p.p.č.489/3 komunikace IV.tř.koupalliště
<br> p.p.č,129/2 veřejná zeleň Novinsko
<br> p.p.č 140/3 komunikace IV.tř.Novinsko
<br> p.p.č 122/2 cesta chaty Neratov
p.p.č 142/1 cesta Novinsko
<br> p.p.č 124/57 veřejná zeleň v chatách Neratov
<br> p.p.č 103/2 cesta chaty Neratov
<br> p.p.č 122/5 veřejná zeleň 84m2
<br> p.p.č 122/10 cesta chaty Neratov
<br>
Čl.9
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> Poplatek se platí od prvého dne,kdy začalo užívání veřejného prostranství,až do dne,kdy toto užívání fakticky skončilo <.>
<br> Čl.10
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu,místo,způsob a výměru užívání veřejného prostranství.V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.Pokud tento den připadne na sobotu,neděli nebo státem uznaný svátek,je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den <.>
(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl.30 této vyhlášky <.>
(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst.1 nejpozději do 15 dnů <.>
Čl.11
Sazba poplatku
<br> (1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) Za za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
<br> 10,00 Kč
b) Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,00 Kč
c) zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,00 Kč
d) za provádění výkopových prací 10,00 Kč
e) za umístění stavebního zařízení 3,00 Kč
<br> f) za umístění reklamního zařízení 10,00 Kč
<br> g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných zařízení 10,00 Kč
<br> h) za umístění zařízení cirkusů 10,00 Kč
<br> i) za umístění skládek 10,00 Kč
<br> j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,00 Kč
<br> k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10,00 Kč
<br> l) za užívání veřejného prostranství pro sportov...


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz