« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC NERATOV
Obecně závazná vyhláška
č.2/2016 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br>
Zastupitelstvo obce Neratov se na svém zasedání dne….12.2016 usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Neratov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad
(dále jen „správce poplatku“) <.>
Čl.2
Poplatník
<br> (1) Poplatek platí
:
a) fyzická osoba <,>
1.která má v obci trvalý pobyt <,>
<br> 2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí <.>
Čl.3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku <.>
<br> (2) Poplatník dle čl.2 odst.1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,popřípadě jména,a příjmení,místo pobytu,popřípadě další adresy pro doručování <.>
(3) Poplatník dle čl.2 odst.1 písm.b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslo pozemku,na kterém je tato stavba umístěna.V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby,ve které se byt nachází,a číslo bytu,popřípadě popis umístění v budově,pokud nejsou byty očíslovány.Není-li stavba,ve které se byt nachází,označena orientačním nebo popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslo pozemku,na kterém je umístěna stavba s bytem <.>
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu <.>
(5) Poplatník,který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování <.>
<br> (6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,kdy nastala <.>
<br> Čl.4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 400 Kč a je tvořena:
<br> a) z částky 200 Kč za kalendářní XXX a
<br> b) z částky XXX Kč za kalendářní rok.Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok <.>
(2) Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 130 894,--Kč a byly rozúčtovány takto:
náklady 130 894,-- Kč děleno 223 (osob s pobytem na území obce + 48 staveb určených k individuální rekreaci,bytů a rodinných domů,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 586,-- Kč.Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4 odst.1 písm. b) vyhlášky ve výši 400 Kč <.>
<br> (3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby,změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění
v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši,která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu,vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce.Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce,je pro stanovení počtu měsíců ...

Načteno

edesky.cz/d/1761893

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz