« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku

Obecně závazná vyhláška č.1/2015
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování <,>
sběru,přepravy,třídění <,>
<br> využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br>
Zastupitelstvo obce Neratov se na svém zasedání dne 7.1.2015 usnesením č.01/2015
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84
odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),tuto obecně závaznou
vyhlášku:
<br> Článek I.Úvodní ustanovení
<br> Oddíl 1.01 Obec Neratov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za
provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen “poplatek”) <.>
<br> Oddíl 1.02 Řízení o poplatcích vykonává OÚ (dále jen „správce poplatku“)
<br> Článek II.Poplatník
<br> Oddíl 2.01 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí poplatník,kterým je:
<br> (a) fyzická osoba <,>
<br> (i) která má v obci trvalý pobyt <,>
<br> (ii) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
<br> (iii) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3měsíců <,>
<br> (iv) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
<br> (b) fyzická osoba <,>
<br> (i) která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný
dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k
individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob <,>
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> Oddíl 2.02 Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za
fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno,případně jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí <.>
<br>
<br> Článek III.Ohlašovací povinnost
<br> Oddíl 3.01 Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální
rekreaci,bytu nebo rodinného domu nebo jiné změny (čl.2,odst.1,písm.a,body 3,4)
rozhodné pro stanovení poplatku do 30 dnů ode dne,kdy tato skutečnost nastala <.>
<br>
Oddíl 3.02 Poplatník dle §10b,odst.1 zák.č.565/1990 Sb.o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů je povinen ohlásit správci poplatku jméno,popř.jména a příjmení,místo
pobytu,popř.další adresy pro doručování <.>
<br>
Oddíl 3.03 Poplatník dle § 10b,odst 1 písm.b) zákona č.565/1990 Sb.o místních
poplatcích,ve znění pozdějších předpisů je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo
stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označen evidenčním nebo popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslo pozemku,na
kterém je tato stavba umístěna.V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo
popisné číslo stavby,ve které se byt nachází,a číslo bytu,popřípadě popis umístění v
budově,pokud nejsou byty očíslovány.Není-li stavba,ve které se byt nachází,označena
orientačním nebo popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslo pozemku,na kterém je
umístěna stavba s bytem <.>
<br> Článek IV.Sazba poplatku
<br> Oddíl 4.01 Sazba poplatku činí 400,-- Kč a tvoří ji:
<br> (a) částka 0,--Kč za poplatníka a kalendářní rok
<br> (b) částka 400,-- Kč za kalendářní rok.Tato částka je stanovena na základě
rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu <.>
<br> Oddíl 4.02 Náklady byly rozúčtovány takto:
<br> (a) náklady 124 618,- Kč: 222 (149 osob s pobytem na území obce + 55 staveb <,>
určených k individuální rekreaci,bytů a rodinných domů,ve kterých není
hlášena žádní fyzická osoba)= 561,-Kč/poplatníka,Z této částky je stanovena
sazba poplatku dle čl.4,odst.1,písm.b) vyhlášky,ve výši 400,- Kč
<br> Oddíl 4.03 Sazba poplatku zaplaceného (odvedeného) do jednoho měsíce po splatnosti
se zvyšuje v souladu s § 11 zákona na 1,2 násobek,tj.:480,-- Kč/rok
<br> Oddíl 4.04 Sazba poplatku zaplaceného (odvedeného) po splatnosti do konce
kalendářního roku,za který se poplatek hradí se zvyšuje v souladu s § 11 zákona na 1,5
násobek,tj.: 600,--Kč/rok
<br> Oddíl 4.05 Sazba poplatku nezaplaceného (neodvedeného) do skončení kalendářního
roku,za který se poplatek hradí,se zvyšuje v souladu s § 11 zákona na trojnásobek,tj.:
1.200,-- Kč/rok
<br> Oddíl 4.06 Zvýšení poplatku uvedené v odstavcích 2 až 4 je totožné v souladu s § 11
zákona i pro jeho nezaplacenou (neodvedenou) část <.>
<br>
<br> Oddíl 4.07 Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a sv...

Načteno

edesky.cz/d/1761891

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz