« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

' OBEC NERATOV,lč 00580686 Obecně závazná vyhláška č.1l2013,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Neratov se na svém zasedání dne 9.1.2013 usnesením č.1 usneslo vydat na základě š 14 odst.2 zákona č.56511990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.12812000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Neratov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).'
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
<br> čl.2 Poplatník
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů platízz
<br> (1) fyzická osoba,která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem,za rodinný nebo bytový dům viastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob,za které poplatek odvádějí <,>
<br> (2) fyzická Osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má—lí k této stavbě vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu <.>
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinností nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,případně doložit existencí skutečnosti zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.“'
<br> 1 $ 14 odst.3 zákona č.565I'i 990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o místních poplatcích“) 2 % 10b odst.1 zákona o místních poplatcích
<br>,(2)
<br> (3)
<br> (4)
<br> (5)
<br> (1)
<br> Poplatník dle čl.2 odst.2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm.příjmení,jméno,bydliště,popřípadě další adresy pro doručování,evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci,není—li tato stavba označena evidenčním nebo popisným čislem číslo parcelní pozemku,na kterém je tato stavba umístěna <.>
<br> Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinností vdůsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci <.>
<br> Poplatník,který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,uvede kromě údajů požadovaných \: odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3
<br> Dojde—li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,kdy nestala.“
<br> Čl.4 Sazba poplatku Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.2 odst.t a 2 této vyhlášky činí 400,00 Kč a je tvořena: a) z částky 250,00 Kč za kalendářní XXX a
<br> b) z částky XXX,XXKč za kalendářní rok.Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok <.>
<br> (varianta 1)
<br> (2)
<br> (3)
<br> (1)
<br> Skutečné náklady roku 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 103 945,00 Kč a byly rozúčtovány takto:
<br> Náklady 103 945,00 děleno 197 (145 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 52 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 528,00 Kč.Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4 odst.1 písm.b) vyhlášky ve výš 400,00 Kč.'
<br> stavby v příslušném kalendářním roce.Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce,je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.5
<br> či.5 Splatnost poplatku Poplatek pro poplatníka podle čl.2 odst.1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to
<br> nejpozději do 31.3.příslušného kalendářního roku / při požádáni odkladu platby nejpozději do 31.8.příslušného kalendářního roku <.>
<br> 3 g 143 odst.2 zákona o místních poplatcích 4 g 143 odst.3 zákona o místních poplatcích 5 & 10b odst 4 zákona o místních poplatcích
<br> (2) Vznikne—li poplatková povinnost po datu splatností uvedeném v odst.1,je poplatek splatný nejpozději do 15.dne měsíce,který následuje po měsíci,ve kterém poplatková povinnost vznikla,nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku <.>
<br> Čl.6 Osvobození a úlevy
<br> (1) Od poplatku se osvobozují: a) děti do 6 let
<br> Čl.7 Navýšení poplatku
<br> (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatnikem včas nebo ve správné výši,vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.s
<br> (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část ...

Načteno

edesky.cz/d/1761889

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz