« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

OBEC NERATOV,IČ 00580686
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2012 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Neratov se na svém zasedání dne 4.1.2012 usnesením č.1 usneslo
vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Neratov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
<br> Čl.2
Poplatník
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2:
<br> (1) fyzická osoba,která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem,za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob,za které poplatek
odvádějí <,>
<br> (2) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci,ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <,>
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu <.>
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> <.>
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,případně
doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové
povinnosti <.>
<br>
1 § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 10b odst.1 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> (2) Poplatník dle čl.2 odst.2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm <.>
příjmení,jméno,bydliště,popřípadě další adresy pro doručování,evidenční nebo
popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci,není-li tato stavba
označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku,na kterém je tato
stavba umístěna <.>
<br> (3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci <.>
<br> (4) Poplatník,který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie <,>
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace,uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.3
<br> (5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne,kdy nastala.4
<br> Čl.4
Sazba poplatku
<br> (1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.2 odst.1 a 2 této vyhlášky činí 400,00 Kč a je
tvořena:
<br> a) z částky 250,00 Kč za kalendářní XXX a
<br> b) z částky XXX,XXKč za kalendářní rok.Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok <.>
<br> (varianta 1)
<br> (2) Skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
106 365,00 Kč a byly rozúčtovány takto:
<br> Náklady 106 365,00 děleno 179 (127 počet osob s trvalým pobytem na území obce +
53 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 594,00 Kč.Z této
částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4 odst.1 písm.b) vyhlášky ve výš 400,00
Kč <.>
<br> (3) stavby v příslušném kalendářním roce.Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce,je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.5
<br> Čl.5
Splatnost poplatku
<br> (1) Poplatek pro poplatníka podle čl.2 odst.1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to
nejpozději do 31.3.příslušného kalendářního roku / při požádání odkladu platby
nejpozději do 31.8.příslušného kalendářního roku <.>
<br>
3 § 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst.3 zákona o místních poplatcích
5 § 10b odst.4 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> (2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst.1,je poplatek
splatný nejpozději do 15.dne měsíce,který následuje po měsíci,ve kterém poplatková
povinnost vznikla,nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku <.>
<br> Čl.6
Osvobození a úlevy
<br> (1) Od poplatku se osvobozují:
a) děti do 6 let
<br> <.>
<br> Čl.7
Navýšení poplatku
<br> (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem.6
<br> (2) Včas nezaplacené nebo neodv...


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz