« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místních poplatcích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místních poplatcích

1
<br>
<br>
OBEC NERATOV,IČ 00580686
<br> Obecně závazná vyhláška č.2/2011 <,>
o místních poplatcích
<br>
Zastupitelstvo obce Neratov se na svém zasedání dne 5.1.2011 usnesením č.22 usneslo
vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
<br> ČÁST I <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Neratov zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů <,>
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt <,>
c) poplatek za užívání veřejného prostranství <,>
d) poplatek ze vstupného <,>
e) poplatek z ubytovací kapacity <,>
<br> <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
<br>
<br> ČÁST II <.>
<br> POPLATEK ZE PSŮ
<br> Čl.2
Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Neratov.2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br>
1 § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> 2
<br> Čl.3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> (1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo
v den,kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců <.>
<br> (2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši <,>
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého
pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nově příslušné obci.4
<br> (3) Poplatková povinnost zaniká dnem,kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např.úhynem psa,jeho ztrátou,darováním nebo prodejem),přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc,ve kterém taková skutečnost nastala <.>
<br> Čl.4
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do15
dnů ode dne jejího vzniku.(alt.„ode dne,kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo dne,kdy
nabyl psa staršího tří měsíců“.) Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> (3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku
některé další údaje stanovené v čl.47 této vyhlášky <.>
<br> Čl.5
Sazba poplatku
<br> (1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.50,00 Kč <,>
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 75,00 Kč
<br> Čl.6
Splatnost poplatku
<br> (1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3.příslušného kalendářního roku <.>
<br> (2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1,je poplatek
splatný nejpozději do 15.dne měsíce,který následuje po měsíci,ve kterém poplatková
povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku <.>
<br> <.>
<br>
3 § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst.3 a 4 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> 3
<br> Čl.7
Osvobození a úlevy
<br> (1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,kterým je osoba nevidomá,bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením,které byl přiznán III.stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu,osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob,osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo osoba,které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis5 <.>
<br> ČÁST III <.>
<br> POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT
<br> Čl.8
Předmět poplatku,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby,které přechodně a za
úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace,pokud neprokáží jiný
důvod pobytu.6
<br> (2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede
ubytovatel,kterým je fyzická nebo právnická osoba,která přechodné ubytování
poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.7
<br> Čl.9
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve
lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování
osob za úplatu.Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu <.>
<br> (2) Při plnění ohlašovací povinnost ...

Načteno

edesky.cz/d/1761887


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz