« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - O Z N Á M E N Í o zahájení vodoprávního řízení V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

543937710_0_Neratov_rozsireni_vodovodu_Obec.pdf [0,26 MB]

Magistrát města Pardubic
<br> Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
<br> Štrossova 44,530 21 Pardubice
<br>
<br> Č.jednací: OŽP/VOD/4250/18/No
Č.spisu: MmP 840/2018
Počet listů:3
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: alena.novakova@mmp.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Pardubice,17.01.2018
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> o zahájení vodoprávního řízení
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Žadatel,tj.: Obec Neratov,Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,zastoupena starostou obce,pane
Jaroslavem Pulkrábkem,požádal Magistrát města Pardubic,odbor životního prostředí o stavební
povolení vodního díla:
<br> „ Rozšíření vodovodu v obci Neratov“
<br> SO 01 a SO 02
<br>
Seznam pozemků dotčených stavbou:
k.ú.Neratov: 501/5,649,650,990,645,103/6,103/5,103/2,124/57,991,488/4,122/2,122/10,647 <,>
129/7,129/6,129/23,489/3,129/1,1000
<br>
<br> Rozsah stavby:
SO 01
Jedná se o vybudování – rozšíření vodovodního řadu v obci Neratov.Stavba je rozdělena na dva
stavební objekty: SO 01 Vodovod – chatová oblast a SO 02 Vodovod Novinsko.Na vodovodních řadech
budou osazena sekční šoupata s teleskopickou zemní zákopovou soupravou,která budou osazena na
betonový podklad a opatřeny poklopem s podkladovou deskou a dále budou použity hydrantové
soupravy pro odvzdušnění a odkalení vodovodních řadů.V zeleném pásu budou hydranty umístěny
v betonové skruži a označeny orientačními sloupky.Zásyp hydrantu bude proveden štěrkem <.>
SO 01 Vodovod – chatová osada bude proveden z PE100 v dimenzi D90 a D63.Vodovod bude napojen
na stávající vodovod PVC DN100 u čp.28 v obci Neratov.Za napojením bude v zeleném pásu osazena
vodoměrná šachta.Trasa vodovodu je vedena v zeleném pásu podél státní silnice východním směrem
ke stávající chatové osadě,kde bude provedeno zokruhování vodovodní sítě.Vodovod je rozdělen na 3
řady a to následovně:
vodovodní řad A PE 100 SDR 17 d90 v délce 670,0 m
vodovodní řad A1 PE 100 SDR 17 d63 v délce 155,0 m
vodovodní řad A2 PE 100 SDR 17 d63 v délce 310,0 m
CELKOVÁ DÉLKA vodovodního řadu - chatová osada je 1.135 m <.>
SO 02 – Vodovod Novinsko.Navržený vodovod bude proveden z PE100 SDR17 D90.Vodovod bude
napojen na stávající vodovod,který je provedený z PVC DN100 u čp.35 a čp.47 v obci Neratov.Trasa
<br>
<br>
<br>
vodovodu bude vedena převážně v zeleném pásu.Navrhovaný vodovod je zokruhovaný.Celková délka
vodovodu je 480,0 m <.>
Vodovodní přípojky nejsou vodním dílem <.>
<br> Magistrát města Pardubic,odbor životního prostředí,oddělení vodního hospodářství,jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 104 odst.2,písm.c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů ( vodní zákon ),ve znění pozdějších předpisů ( dále vodní zákon ),jako speciální
stavební úřad podle § 15 odst.4 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ),ve znění pozdějších předpisů ( dále jen
„stavební zákon“ ) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1,písm.b) zákona č.500/2004
Sb.– správní řád,ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“ )a podle ust.§ 115 zák.č.254/01
Sb <.>
<br> o z n a m u j e
<br> zahájení vodoprávního (stavebního) řízení veřejnou vyhláškou
<br> dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení <.>
<br> Protože podaná žádost obsahuje všechny náležitosti a podklady pro posouzení,upouští vodoprávní
úřad od místního šetření v souladu s ust.§ 112 odst.2 zák.č.183/2006 Sb.- stavební zákon.Do projektu
lze nahlédnout na Magistrátu města Pardubic,odboru životního prostředí (Štrossova ul.čp.44) v
pondělí a středu od 8,00 do 17,00hod <.>
Účastníci řízení i dotčené orgány mohou své připomínky k uvedené stavbě uplatnit nejpozději do 15 dnů
od doručení u Magistrátu města Pardubic,odboru životního prostředí.K pozdějším připomínkám
nebude při vydání povolení brán zřetel <.>
<br>
Vodoprávní úřad účastníkům řízení současně oznamuje,že mají možnost seznámit se s podklady
rozhodnutí v kanceláři č.314 vodoprávního úřadu Magistrátu města Pardubic,Štrossova 44,Pardubice a
vyjádřit se k nim dle § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve
lhůtě do 15 ti dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek.Po uplynutí lhůty k vyjádření
k podkladům rozhodnutí vodoprávní úřad rozhodne ve věci <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX
vedoucí odboru
<br>
<br> XXXX XXXXXXX
v zastoupení
<br>
<br>
otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu
města Pardubic,na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních
deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů.Vývěsní lhůta začíná den
následující po dni vyvěšení,sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni
<br>
<br>
<br> vývěsní lhůty.Po uplynutí jej potvrzené vraťte odboru životního prostředí,oddělení vodního
hospodářství,Magistrátu města Pardubic <.>
<br>
<br> Oznámení – vyhláška zveřejněna dne…………………….<...

Načteno

edesky.cz/d/1761884

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz