« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

551910983_1_PardubiceKrajBobr_OOP_final.pdf [0,98 MB]

llllllllllllllllllllllllllllllllIllllIllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> WWW?
<br> KUPAXOONNPEL i '- KRAJSKY URAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 69525/2017/OŽPZ c.j.: 14100/2018/OŽPZ/Si Vyřizuje: lng.T.Sigl.<.>,Telefon: 466 026 474 dle r02d9|0mGU E-mail: lomas.quÉgardubtckyl—wajcz Vyhotoveno: v Pardubicích dne 16.2.2018 VEREJNA WHLASKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „krajský úřad“),jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ustanovení 5 29 odst.1 a 5 67 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení 5 77a odst.5 písm.h) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“),vydává dle ustanovení 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“),a v souladu s ustanoveními š 56 odst.1 a odst.2 písm.b) a c) zákona o ochraně přírody a na základě & 56 odst.4 zákona o ochraně přírody toto opatření obecné povahy,kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) <.>
<br> Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy,v souladu s ustanoveními 5 56 odst.1 a odst.2 písm.b) a c) zákona o ochraně přírody,povoluje v zájmu prevence závažných škod na rybolovu,vodách (vodních dílech),lesích a ostatních typech majetku a vzájmu veřejné bezpečnosti,za níže stanovených podmínek,výjimku ze zákazů uvedených v š 50 odst.2 zákona o ochraně přírody,konkrétně ze zákazu rušit jedince silně ohroženého druhu bobr evropský,a dále ze zákazů poškozovat či ničit jím užívaná sídla,a to pro následující činnosti:
<br> a) likvidace bobřích sídel (podzemních nor,tzv.polohradů a hradů) <,>
<br> b) odstraňování a zprůtočňování bobřích hrází <,>
<br> c) odstraňování pevných překážek ve vodních tocích vzniklých v souvislosti s činností bobra evropského <,>
<br> d) vypouštění rybníků a umělých vodních nádrží,které jsou součástí biotopu bobra evropského,v souladu se schváleným manipulačním řádem <.>
<br> 1.Oprávněnými osobami,kterým se výjimka tímto opatřením obecné povahy povoluje,jsou: a) správci vodních toků <,>
<br> 1 5 43 zákona č 254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále též „vodní zákon")
<br> b) vlastníci či nájemci rybníků2 a vlastníci či správci dalších vodních děl3,c) vlastníci nebo správci staveb veřejné ínfrastruktury4,(dále též „oprávněné osoby“) <.>
<br> 2.Oprávněné osoby mohou provedením jednotlivých zásahů v rozsahu jim příslušejícího oprávnění pověřit další osoby (dále též „pověřená osoba“),které však musí být prokazatelným způsobem poučeny o podmínkách,za kterých lze vykonávat činnosti povolené na základě tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Výjimku lze uplatňovat v území ve správní působností krajského úřadu,jako věcně í místně příslušného orgánu ochrany přírody,kromě zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem,na:
<br> a) b)
<br> 0) d)
<br> vodních tocích mimo úseky vodních toků v přirozeném korytě5 [vyjma částí přirozených koryt uvedených v bodě b) tohoto článku] <,>
<br> vodních tocích v přirozených korytech,a to pouze v úsecích do vzdálenosti 200 metrů od vodního díla <,>
<br> rybnících a dalších vodních dílech <,>
<br> stavbách veřejné infrastruktury <,>
<br> a to v případech,kdy bobří sídla,bobří hráze a pevné překážky ve vodních tocích způsobené činností bobra: prokazatelně ohrožují bezpečnost,provozuschopnost a stabilitu vodních děl a staveb veřejné infrastruktury,zvýšením hladiny vodního toku mohou způsobit vznik povodňové situace,zabraňují či mohou zabránit plynulému odtoku vody při povodni,nebo významným způsobem omezují hospodářské využítí okolních pozemků <.>
<br> IV <.>
<br> Výjimku lze uplatňovat ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy každoročně:
<br>.období od 1.XXXXXX do XX.dubna a od XX.XXXXXXXX do XX.října kalendářního roku <,>
<br> pokud se jedná o činnosti uvedené v čl.|.písm.a) <,>
<br> o v období od 1.XXXXXX do XX.října,pokud jde o činnosti uvedené v čl.I.písm.b),<.> po celý kalendářní rok,pokud jde o činnosti uvedené v čl.l.písm.c) a d) <.>
<br> V <.>
<br> Výjimku lze uplatňovat za těchto podmínek:
<br> a)
<br> Oprávněná osoba,která hodlá provést činnost uvedenou v čl.|.písm.a) nebo b) tohoto opatření obecné povahy,musí tuto skutečnost oznámit krajskému úřadu nejméně 15 dnů předem (osobně,datovou schránkou či písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb).Tato povinnost neplatí v případě zásahů provedených podle čl.Vl.tohoto opatření obecné povahy.Vtěchto krizových situacích platí povinnost krajskému úřadu tuto skutečnost oznámit nejpozději v den zásahu,a to telefonicky (některému ze zaměstnanců krajského úřadu zařazenému do oddělení ochrany přírody) a zároveň elektronicky (e-mailem na a...

Načteno

edesky.cz/d/1761882

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz