« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Rozhodnutí - Chov skotu Živanice (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - Chov skotu Živanice [0,67 MB]

_____________________________________________________________________________________________________
<br> Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 611 220
<br> Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa 8 – 17 hod <.>
<br>
1
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> *KUPAX00K56PO*
KUPAX00K56PO
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení integrované prevence
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: KrÚ 52988/2016
Spisová značka: SpKrÚ 41982/2016 OŽPZ OIP
Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: jana.jelinkova@pardubickykraj.cz
<br> Datum: 15.07.2016
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust.§
29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako
místně příslušný správní orgán podle ust.§ 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,a jako věcně příslušný úřad podle ust.§ 22 písm.a) zákona č <.>
100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
vydává na základě oznámení podaného dne 3.6.2016 společností Zemědělské a obchodní
družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice,Živanice 206,533 42 Živanice,IČ 00127876 <,>
v zastoupení cestou plné moci Ing.XXXXX XXXX,Konečná XXXX,XXX XX Pardubice,IČ XXXXXXXX
(dále jen „oznamovatel“),podle ust.§ 7 odst.6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí,že záměr
<br>
„Chov skotu Živanice“
<br>
nebude posuzován podle zákona <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Příslušný úřad obdržel dne 3.6.2016 podle ust.§ 6 odst.1 zákona od oznamovatele oznámení
záměru „Chov skotu Živanice“,zpracované dle přílohy č.3 zákona <.>
<br> Oznámení záměru zpracoval Ing.XXXXX XXXX,autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní
prostředí,držitel osvědčení č.j.7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997,které bylo prodlouženo
rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j.47192/ENV/06 ze dne 26.7.2006 a č.j <.>
113632/ENV/10 ze dne 28.1.2011.Spolupracovali Ing.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.Josef
Vraňan <.>
<br> Příslušný úřad,po posouzení oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č.3 zákona,dospěl
k závěru,že splňuje všechny náležitosti <.>
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust.§ 3 písm.d) zákona na obec
Živanice,obec Neratov a Pardubický kraj <.>
<br> Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust.§ 3 písm.e) zákona na Obecní úřad
Živanice,Obecní úřad Neratov,Městský úřad Lázně Bohdaneč,Magistrát města Pardubice <,>
Krajskou hygienickou stanici,Českou inspekci životního prostředí,Krajskou veterinární správu a
Krajský úřad Pardubického kraje <.>
<br> Příslušný úřad zaslal kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust.§ 16
zákona.Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 8.6.2016
a byl podle ust.§ 6 odst.7 stanoven termín 29.6.2016,pro možnost veřejnosti,dotčené
veřejnosti,dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své
písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu.Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno
v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách
Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA),kód záměru PAK736 <.>
<br> Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení,jehož cílem je zjištění,zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona <.>
<br> Základní údaje o záměru dle § 7 odst.6 zákona:
<br> Záměr „Chov skotu Živanice“ naplňuje dikci bodu 1.5 „Zařízení k intenzivnímu chovu
hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I).“ kategorie II,přílohy č.1 zákona <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Záměrem dojde k výstavbě nové stáje pro jalovice o kapacitě 300 kusů,nové stáje pro telata –
teletník a nové porodny pro krávy.Ve stávajícím stavu je celkově 812 kusů zvířat,z toho 357
dojnic,44 suchostojných krav a 411 kategorie TBJ – telata do 2 měsíců,nad 2 měsíce,býčci od 3
do 21 měsíců.Po provedení výstavby bude celkově 1 127 kusů zvířat,z toho 333 dojnic,109
suchostojných krav,385 telat do 6 měsíců a býčků od 3 do 31 měsíců,300 jalovic 3 – 24 měsíců <.>
Celková kapacita střediska vzroste z původních 838,4 DJ na celkových 1 166,35 DJ <.>
<br> Umístění záměru: kraj: Pardubický
obec: Živanice
k.ú <.>,: Nerad
parc.č.400,447/10,st 59/1,447/10,447/21,395/4,447/12
<br> obec: Neratov
k.ú.Neratov
parc.č.st.110/1,st.110/2,514/1,st.111 <.>
<br>
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/1761877

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz