« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Návrh rozpočtu obce Neratov na rok 2016 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Neratov na rok 2016 [0,22 MB]

ROZPOČET OBCE NERATOV NA ROK 2015
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> OdPa XXX XXXXX XXXX
XXXX XXX z příjmů FO ze ZČ a FP XXX XXX,00
1112 XXX z př.FO OSVČ XX XXX,XX
1113 XXX z př.FO srážková dan XX XXX,XX
1121 XXX z příjmů PO XXX XXX,XX
XXXX Daň z příjmů PO za obce 50 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 684 000,00
1340 Poplatek za likvidace KO 80 400,00
1341 Poplatek ze psů 2 700,00
1343 poplatek za už.veř.prostranství
1344 poplatek ze vstupného 7 000,00
1351 odvod z výtěžku loterií 4 000,00
1361 správní poplatky 1 000,00
1511 Daň z nemovitostí 300 000,00
4111 Neinv.prijaté transf.z všeob.pokl.s <.>
4112 Neinv.dotace ze SR 54 400,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00
4116 Neinv.transfery od krajů4146 FÚ Listopad,prosnec 2014
4222 Investiční přijaté od krajů
<br> Daně,poplatky,dotace 1 852 500,00
<br> 1032 2111 příjmy z poskytování služeb a výr <.>
1032 Ostatní zemědělská činnost
<br> 3633 2119 ost.příjmy z vl.činností
<br> 3639 2119 ost.příjmy z vl.činnosti
3639 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov <.>
3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 5 800,00
3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 2x parc.koup.400 000,00
1031 Pěstební činnost 405 800,00
<br> 3722 2112 příjmy z prodeje zboží
3722 Sběr a svoz kom.odpadu
<br> 3723 2111 Příjmy z poskytování sl.a výr <.>
3723 sběr a svoz ost.Odpadů
<br> odměna perníková popelnice
3725 2111 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.61 000,00
3725 Využívání a zneškodňování KO 61 000,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 300,00
6310 2142 príjmy z dividend 0,00
6310 Příjmy z fin.oparecí 300,00
<br> 6171 2324 přijaté nekap.přísp.a náhrady
6171 2324 příjmy z prodeje akcií
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 319 600,00 Kč
<br>
<br> ROZPOČET OBCE NERATOV NA ROK 2015
<br> II.Rozpočtové výdaje
OdPa XXX XXXXX XXXX
<br> XXXX XXXX Ost.neinvest.transfery nazisk.org <.>
1029 Ost.zál.reg.zeměd.produkce
<br> 1031 5169 Nákup ostatních služeb
1031 Pěstební činnost
<br> 2212 5021 ost.osobní výdaje 3 000,00 Kč
2212 5139 Nákup materiálu j.n.3 000,00 Kč
2212 5169 Nákup ost.Služeb,projekt cesta Dědek 40 000,00 Kč
2212 5171 Opravy a udržování - rezerva 100 000,00 Kč
2212 6121 Budovy,haly,stavby <,>
2212 Silnice 146 000,00 Kč
<br> 2321 5166 Konz <.>,poradenské a právní služby
2321 Odvádění a čištění odpad.vod
<br> 3113 5192 speciální základní školy 8 200,00 Kč
3113 5321 Neinv.dotace obcím
3113 Základní školy 8 200,00 Kč
<br> 3314 5021 Ost.osobní výdaje 18 000,00 Kč
3314 5136 Knihy,uč.pom <.>,tisk
3314 5139 Nákup mat.j.n <.>
3314 5169 Ostatní služby
3314 Činnosti knihovnické 18 000,00 Kč
<br> 3429 5222 přísp.obč.sdruž.zajmova činnost
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 3341 5169 Nakup ost.služeb 5 000,00 Kč
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč
<br> 3399 5021 Ostatní osobní výdaje
3399 5139 Nákup materiálu j.n.15 000,00 Kč
3399 5175 Pohoštění 5 000,00 Kč3399 5175 Pohoštění 5 000,00 Kč
3399 5194 Věcné dary 5 000,00 Kč
3399 5169 Nákup ost.služeb 20 000,00 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury 45 000,00 Kč
<br> 3631 5021 Ostatní osobní výdaje
3631 5139 Nákup materiálu j.n <.>
3631 5154 elektrická energie 15 000,00 Kč
3631 5171 oprava veřejného rozhlasu 8 000,00 Kč
3631 5171 oprava veřejného osvětlení
3631 Veřejné osvětlení a rozhlasu 23 000,00 Kč
<br> 3633 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 1 000,00 Kč
3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 1 000,00 Kč
<br> 3635 5169 Ostatní služby,projekt POV SURPMO 40 000,00 Kč
3635 6112 Ocenitelná práva
3635 6119 Ostatní nákupy dl.nehm.maj <.>
3635 Územní plánování 40 000,00 Kč
<br> 3639 5021 Ostatní osobní výdaje
3639 5137 Drobný hm.Dl.Majetek
3639 5139 nákup materiálu j.n.5 000,00 Kč
3639 5169 nákup ost.služeb+GP cesta Dědek 50 000,00 Kč
3639 5171 Opravy a udržování
3639 5173 cestovné
3639 5321 Neinvest.transfery obcím
3639 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozp.úz.úrov.4 000,00 Kč
3639 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 12 000,00 Kč
3639 6121 Budovy,stavby,haly 280 000,00 Kč
3639 6130 cesta Novinsko a Dědek - výkup poz.160 000,00 Kč
3639 6122 VO chaty 160 000,00 Kč
3639 Komunální sl.a územní rozvoj 671 000,00 Kč
<br> Celkem výdaje 1.část 957 200,00 Kč
<br>
<br> ROZPOČET OBCE NERATOV PRO ROK 2015
<br> II.Rozpočtové výdaje
OdPa XXX XXXXX XXXX
<br> XXXX XXXX Nákup ost.služeb X 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 5 000,00
<br> 3722 6121 zpevněná plocha pro kontejnery na bioodpad 20 000,00
3722 5139 Nákup materiálu,úprava zeleně dle proj 145 000,00
3722 5169 Nákup ost.Služeb 175 000,00
3722 Sběr a svoz kom.Odpadu 340 000,00
<br> 3723 5021 Ost.osobní výdaje
3723 5139 Nákup materiálu jn <.>
3723 5169 Nákup ost.Služeb 30 000,00
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(ne nebezp.) 30 000,00
<br> 3745 5021 ost.osobní výdaje,sekání zeleň 50 000,00
3745 5137 Drobný hmotný dl.majetek 10 000,00
3745 5139 Nákup materiálu j.n.Roundup 17 000,00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00
3745 5169 ost.služby 10 000,00
3745 5171 opravy a udržování 1 000,00
3745 Péče o vzhed obcí a veř.Zeleň 103 000,00
<br> 4329 5229 Neinv.transfery nezisk.org.25 000,00
4329 Ost.sociální péče a pomoc dětem 25 000,00
<br> 5512 5321 ...

Načteno

edesky.cz/d/1761874

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz