« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - V e ř e j n á v y h l á š k a - Opatření obecné povahy (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

526892001_0_vv_oop_STANOVENI_OPR_mistni_uprava_provozu_2017_NERATOV.pdf [0,61 MB]

Pernštýnské nám.1,Pardubice • bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100,tel.: +420 466 859 366,fax:: 466 859 352,e-mail:
posta@mmp.cz,www.pardubice.eu • úřední hodiny: pondělí a středa: 8 - 17 hodin,úterý a čtvrtek 8 - 15,30 hodin,pátek 8 – 14,30 hodin
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
Sp.zn.<.> : SZ_MMP 61638/2016 OD-OSSUaD6
Č.j.: MmP 77160/2017 OD-OSSUaD
vyřizuje: Bc.XXXX XXXXX,oprávněná úřední osoba
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: jiri.zubak@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 06.12.2017
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Obecní úřad Neratov,Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,IČ: 00580686
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě §
171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající
<br>
ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod č.j <.>
KRPE-80646-1/ČJ-2017-170606 dne 18.10.2017
<br>
s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,jedná se o označení změny z obou stran mostního
objektu na polní cestě p.p.č.975 v katastrálním území Neratov (spojka Obce Neratov a místní částí Lázní
Bohdaneč - Dědek).V souvislosti s tímto,je stanoveno užití dopravních značek:
<br> B1,B30,Z2
<br> Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích požadujeme následující:
<br> Doplnění dopravního zařízení č.Z2k zamezení vjezdu (vstupu na objekt mostku)
<br> Dopravní značení a zařízení proveďte jako: stálé svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
<br>
<br>
<br> Strana 2 (celkem 4)
<br>
<br> Platnost úpravy: do odvolání
Důvod: havarijní stav mostku
Odpovědnost za řádné provedení úpravy: Ministerstva zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
IČ: 00020478 – Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Další podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> 1) Dopravní značení,případně dopravní zařízení,proveďte dle přiloženého situačního plánku,pokud je tento
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení,nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení <.>
<br>
2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích s metalizovaným povrchem <,>
případně na sloupech veřejného osvětlení.Nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace <.>
<br>
3) Vnitřní okraj značky svislého dopravního značení bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek
se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice) <.>
<br>
4) Při instalaci svislého dopravního značení nesmějí být dotčeny inženýrské sítě <.>
<br>
5) Dopravní značení a dopravní zařízení musí být umístěno v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na
<br> pozemních komunikacích ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013,s TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní
značení na pozemních komunikacích schválených MD ČR č.j.538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s
účinností od 1.8.2013.Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č.294/2015 Sb <.>,ČSN EN 12899-1 <,>
VL 6.1,VL 6.2,VL 6.3 <.>
<br>
6) Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení nebo dopravní zařízení,pokud nedošlo k písemné
dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení nebo dopravního zařízení <.>
<br>
Odůvodnění:
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel od Ministerstva zemědělství,Těšnov
65/17,110 00 Praha 1,IČ: 00020478,žádost o vydání stanovení místní úpravy provozu.Jedná se o označení
změny z obou stran mostního objektu na polní cestě p.p.č.975 v katastrálním území Neratov (spojka Obce
Neratov a místní částí Lázní Bohdaneč - Dědek).Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích požadujeme následující: doplnění dopravního zařízení č.Z2 k zamezení vjezdu (vstupu na objekt
mostku).Tato vyhláška nahrazuje původně vydanou vyhlášku ze dne 4.12.2017 vedenou pod č.j.76600/2017 OD-
OSSUaD,z důvodu chybně uvedeného žadatele a původně vydaná vyhláška se tímto stanovením úpravy provozu
na pozemních komunikacích ruší.K návrhu místní úpravy provozu obdržel Magistrát města Pardubic,odbor
dopravy,stanovisko dotčeného orgánu,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,které zohlednil a upravil
žadatelem navržené dopravní značení ve smy...

Načteno

edesky.cz/d/1761873

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz