« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Smlouva o pachtu zemědělských pozemků č. 1114 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skenování0002.pdf [1,84 MB]

S m 1 o u V a o pachtu zemědělských pozemků č.1114
<br> Propachtovatel: Obec Neratov
<br> zastoupená starostou: Jaroslavem Pulkrábkem Bydliště: 533 41 Lázně Bohdaneč
<br> I.Č.0000580686 '
<br> dále jen propachtovatel
<br> a
<br> Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice,533 42 Zivanice 206,zápis V OR u KS V Hradci Králové oddíl Dr.XXIV,vložka 2213
<br> IČO: 00127876 zastoupené Vítem Hejnou,předsedou představenstva dále jen pachtýř
<br> uzavřeli podle ustanovení 5 2332 a násl.občanského zákoníku č.89/2012 Sb.ve znění pozděj ších předpisů tuto smlouvu o pachtu <.>
<br> Článek 1.1.Propachtovatel je vlastníkem /spoluvlastníkem/ pozemků uvedených v datované a účastníky smlouvy podepsané příloze,obsahující výměry pozemků a případné
<br> spoluvlastnické podíly a tvořící nedílnou součást této smlouvy.Tyto pozemky tvoří předmět pachtu podle této smlouvy a jsou dále označovány XXX XXXX předmět pachtu <.>
<br> Článek XX <.>
<br> |_ <.>
<br>.Předmět pachtu propachtovatel propachtovává pachtýři a pachtýř jej do pachtu přijímá <.>
<br> 2.Pachtýř je oprávněn předmět pachtu užívat pro potřeby své zemědělské výroby v souladu s účelovým určením pozemků tvořících předmět pachtu a v souladu s obecně uznávanými postupy správné zemědělské praxe <.>
<br> 3.Pacht se sjednává na období,které počíná dnem 1.10.2017 přičemž se trvání pachtu
<br> podle této smlouvy sjednává na dobu určitou do 31.12.2019 <.>
<br> Článek m <.>
<br>.Pachtovné za předmět pachtu bylo dohodnuto ve výši uvedené na příloze k této smlouvě.2.Pachtovné je splatné pozadu ve dvou splátkách ve výši jedné poloviny ročního pachtovného,splatné vždy k 31.10.toho roku a k 28.2.následujícího roku k rukám propachtovatele.Pachtovné do výše 1.000; Kč je splatné k 31.10.t.r.Pachtovné je splatné poštovní poukázkou s odpočtem poštovného nebo hotovosti v pokladně družstva.V případě,že propachtovatel písemně oznámí pachtýři číslo svého bankovního účtu je pachtovné splatné převodem na takto oznámený účet <.>
<br> |_;
<br> Článek IV <.>
<br> 1.Veškeré daně a poplatky,stanovené orgány státní správy a vztahující se k předmětu pachtu hradí ze svého propachtovatel <.>
<br> 2.Pokud je podle právních předpisů poplatníkem shora uvedených daní a poplatků pachtýř,ustanovení odst.1 tohoto článku se nepoužije a daně a poplatky hradí ze svého pachtýř <.>
<br> Článek v <.>
<br> zajišťovat obvyklou a hospodárnou péči o propachtované pozemky <.>
<br> 2.Pachtýř je oprávněn měnit účelové určení propachtovaných pozemků XXX s písemným předchozím souhlasem propachtovatele a se souhlasem příslušných orgánů státní správy <.>
<br> 3.Náhrada škody způsobené zvěří se řídí příslušnými právními předpisy <.>
<br> 4.Pachtýř je oprávněn předmět pachtu přenechat jinému do užívání,přičemž za dodržení podmínek této pachtovní smlouvy odpovídá propachtovateli přímo pachtýř <.>
<br> 5.Pachtýř odpovídá za likvidaci veškerých odpadů,vzniklých při jeho činnosti na předmětu pachtu.Pachtýř se zavazuje provádět kontrolu stavu propachtovaných pozemků z hlediska životního prostředí.V souladu s výše uvedeným závazkem se pachtýř zavazuje dodržovat povinnost příslušných hlášení orgánům veřejné správy <.>
<br> Článek VI <.>
<br> 1.Ke dni skončení pachtu pachtýř propachtovateli předmět pachtu předá.O předání se sepíše datovaný a účastníky smlouvy podepsaný zápis <.>
<br> Článek vu <.>
<br> 1.Smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních,z nichž každé má platnost originálu,přičemž každý z účastníků této smlouvy obdrží po jednom vyhotovení <.>
<br> 2.Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak,řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku <.>
<br> 3.Smlouvu je možné doplňovat pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými projevy smluvních stran,které budou označeny jako dodatek a vzestupně číslovány <.>
<br> 4.V případě,že některé ustanovení je nebo se stane neúčinné,zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná.Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným účinným,které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního,neúčinného <.>
<br> 5.Smlouva nabývá platnosti okamžikem popisu smluvními stranami a účinností prvním dnem ob data od kterého byla sjednána <.>
<br> 6.Smluvní strany prohlašují,že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,určitě,vážně a srozumitelně,XXXXXX v tísni za nápadně nevýhodných podmínek <.>
<br> V Zivanicích dne
<br> PaChtýř“ i _ propachtovatel
<br> Příloha k pachtovní smlouvě č.1114 I 2017 Obec Neratov Neratov,r.č.: 0000580686,bytem:,<,> 53341 Lázně Bohdaneč
<br> Identifikace pozemku Katastr Parcela Ku Celková Podíl vlast.Příslušná Daň [Kč] Pacht [Kč] Pacht s,výměra vým.[ha] daní [Kč] A Neratov 2 654/0/0 (O) 2 0,5428 1 /1 0,5428 0,00 391,00 391,00 Celkem: 0,5428 0,00 391,00 391,00 Pachtovné k výplatě: 391,00 ' / V Živanicích dne Žár 1%,„dílů/% V.Á/ĚÍ/QÁ'ŽW.<.> dne.<.> ŽĚ).//z.á7©/TŽ
<br> propachtovatel „,BEC ...


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz