« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku ze psů (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhláška psi 1-2017.doc [0,10 MB]

OBEC NERATOV
NÁVRH
Obecně závazná vyhláška
č.1/2017 <,>
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Neratov se na svém zasedání dne … 2017 usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
(1) Obec Neratov zavádí touto vyhláškou místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Neratov <.>
<br> (2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců <.>
<br> Čl.3
<br> Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo v den,kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců <.>
<br> (2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nově příslušné obci <.>
<br> (3) Poplatková povinnost zaniká dnem,kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např.úhynem psa,jeho ztrátou,darováním nebo prodejem),přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc,ve kterém taková skutečnost nastala <.>
<br> Čl.4
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
(3) V ohlášení držitel psa uvede
:
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,místo podnikání,popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,zejména stáří a počet držených psů,včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku <.>
<br> (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,kdy nastala <.>
<br> Čl.5
<br> Sazba poplatku
<br> Sazba poplatku za kalendářní rok činí
<br> a) za prvního psa
50,- Kč
<br> b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
75,- Kč
<br> Čl.6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.dubna příslušného kalendářního roku <.>
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1,je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne jejího vzniku <.>
<br> Čl.7
<br> Osvobození
<br> Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,kterým je osoba nevidomá,bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba,které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
<.>
Čl.8
Závěrečná ustanovení
(1) Ruší se obecně závazná vyhláška obce Neratov č.1/2016,o místních poplatcích,ze dne 5.prosince 2016 <.>
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.ledna 2018 <.>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> místostarostka
starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.11.2017
Sejmuto z úřední desky dne:12.12.2017
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce <.>
<br> � § 14 odst.3 zákona o místních poplatcích
<br> � § 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> � § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> � § 2 odst.3 a 4 zákona o místních poplatcích
<br> � § 14a odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> � § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> 3

Načteno

edesky.cz/d/1761868


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz